Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych i otrzymanych w darze przez BWPP w 2009 r.

Czasopisma polskie

1 2 K (Kultura i Komunikacja)
2 Albo Albo
3 Alkoholizm i Narkomania
4 Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki
5 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska secito I : Philosophia -Socjologia
6 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio J : Pedagogika -Psychologia
7 Annus Albaruthenicus
8 Archives of Psychiatry and Psychotherapy
9 Art & Business
10 Arteon
11 Aspekty
12 Bezpieczeństwo Pracy
13 Biblioteka
14 Biblioteka w Szkole
15 Bibliotekarz
16 Bibliotekarz Podlaski
17 Biuletyn CP i KZ osób z dysfunkcją wzroku
18 Biuletyn Historii Pogranicza
19 Biuletyn Historii Wychowania
20 Bliżej Przedszkola
21 Charaktery
22 Chowanna
23 Czasopismo Psychologiczne
24 Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
25 Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo
26 Człowiek i Społeczeństwo
27 Człowiek w Kulturze
28 Dialogi
29 Dyrektor Szkoły
30 Dziennik. Polska - Europa - Świat
31 Edukacja - Studia, Badania, Innowacje
32 Edukacja Dorosłych (ATA)
33 Edukacja Humanistyczna
34 Edukacja i Dialog
35 Edukacja Ustawiczna Dorosłych
36 E-Mentor
37 Ergonomia
38 Etyka
39 Film
40 Forum Akademickie
41 Forum Akademickie
42 Forum Oświatowe
43 Freinetowskie Inspiracje
44 Gazeta Szkolna
45 Gazeta Wyborcza
46 Gerontologia Polska
47 Gerontologia Społeczna
48 Gestalt
49 Glottodidactica
50 Głos Nauczycielski
51 Guliwer
52 Horyzonty Wychowania
53 Informator Centrum Edukacji Nauczycieli
54 Informator Domu Handlowego Nauki
55 Informator Nauki Polskiej
56 Innowacje w Edukacji Akademickiej
57 Kino
58 Korepetytor
59 Krasnogruda
60 Kultura Fizyczna
61 Kultura i Edukacja
62 Kultura i Społeczeństwo
63 Kultura Popularna
64 Kultura Współczesna
65 Kurier Poranny
66 Kwartalnik Pedagogiczny
67 Lubelski Rocznik Pedagogiczny
68 Miś
69 Muzyka
70 Na Temat
71 Nasz Uniwersytet
72 Nauczanie Początkowe
73 Nauka / PAN
74 Nauka i Szkolnictwo Wyższe
75 Nauka Polska : rocznik Kasy im. J. Mianowskiego
76 Neodidagmata
77 Niebieska Linia
78 Notes Wydawniczy
79 Nowa Szkoła
80 Nowiny Psychologiczne
81 Opieka, Wychowanie, Terapia
82 Organon
83 Oświata i Wychowanie
84 Państwo i Społeczństwo
85 Pedagogika Kultury
86 Pedagogika Mediów
87 Pedagogika Pracy
88 Pedagogika Rodziny
89 Pedagogika Społeczna
90 Płomyczek
91 Podlaskie Wieści Oświatowe
92 Poezja i Dziecko
93 Pogranicze
94 Polish Psychological Bulletin
95 Polish Sociological Review
96 Polityka
97 Polityka Społeczna
98 Polskie Forum Psychologiczne
99 Praca Socjalna
100 Prakseologia
101 Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
102 Prawa Dziecka
103 Principia
104 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
105 Problemy Wczesnej Edukacji
106 Przedszkole
107 Przegląd Badań Edukacyjnych
108 Przegląd Biblioteczny + Bibliografia Analityczna Bibliotekoznastwa i Informacji Naukowej
109 Przegląd Historyczno-Oświatowy
110 Przegląd Oświatowy
111 Przegląd Pedagogiczny
112 Przegląd Psychologiczny
113 Przegląd Socjologiczny
114 Psychogeriatria Polska
115 Psychologia - Edukacja i Społeczeństwo
116 Psychologia - Etologia - Genetyka
117 Psychologia Jakości Życia
118 Psychologia Rozwojowa
119 Psychologia Społeczna
120 Psychologia w Szkole
121 Psychoterapia
122 Remedium
123 Rewalidacja - czasopismo dla nauczycieli i terapeutów
124 Rocznik Andragogiczny
125 Rocznik Edukacji Alternatywnej
126 Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych OPAN Kraków
127 Rocznik Lubuski
128 Rocznik Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Oddział w Krakowie
129 Rocznik Pedagogiczny / Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
130 Rocznik Statystyczny RP
131 Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego
132 Rocznik Tatarów Polskich
133 Rocznik Wydziału Pedagogicznego WSF-P "Ignatianum W Krakowie
134 Roczniki Nauk Społecznych ser. 2 : Pedagogika / KUL
135 Roczniki Nauk Społecznych ser.1: Socjologia, Katolicka Nauka Społeczna, Politologia / KUL
136 Roczniki Psychologiczne
137 Roczniki Socjologii Rodziny
138 Rozprawy z Dziejów Oświaty
139 Rrom po Drom
140 Rrom p-o Drom
141 Ruch Filozoficzny
142 Ruch Pedagogiczny
143 Serwis Informacyjny Narkomania
144 Słyszę
145 Społeczeństwo dla Wszystkich - 2006
146 Społeczeństwo i Polityka
147 Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
148 Sprawy Nauki
149 Studia Edukacyjne
150 Studia nad Rodziną
151 Studia Psychologiczne Komitet Nauk Psychologicznych PAN
152 Studia Socjologiczne
153 Suicydologia
154 Szkoła Specjalna
155 Świat Kobiety
156 Świat Problemów
157 Świerszczyk
158 Teatr
159 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja
160 Toruńsko - Płockie Studia Dydaktyczne
161 Transformacje
162 Twoje Dziecko
163 Vademecum Dyrektora Szkoły
164 Vademecum Wychowawcy Klasy
165 Wspólne Tematy
166 Wszystko dla Szkoły
167 Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
168 Wychowanie Muzyczne w Szkole
169 Wychowanie na Co Dzień
170 Wychowanie Techniczne w Szkole
171 Wychowanie w Przedszkolu
172 Wychowawca
173 Zagadnienia Informacji Naukowej
174 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
175 Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi / Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łódzi
176 Życie Szkoły
177 Żyjmy Dłużej

Czasopisma zagraniczne

1 Children and Society
2 Cultural Sociology
3 Harvard Educational Review
4 Internationa Journal of Child & Family Welfare
5 Journal of Adolescent Research
6 Pedagogika
7 Revue Francaise de Psychoanalyse