Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Studenci / Ubezpieczenie
Ogłoszenia

Mgr Magdalena Jarosz-Skiepko
m.jarosz@uwb.edu.pl

85 745 73 97
pokój A9.1

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałki i wtorki: 9.00-14.00
środy: nieczynne
czwartki i piątki: 9.00-14.00

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Prawo do nieodpłatnej opieki zdrowotnej w zakresie określonym ustawą o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia posiadają studenci (stacjonarni i niestacjonarni), którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu  - zostali zgłoszeni do ubezpieczenia w NFZ.

Studenci zamiejscowi mogą korzystać z opieki zdrowotnej w miejscu studiów. Dotyczy to opieki podstawowej, czyli lekarza pierwszego kontaktu, jak i ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego, a w razie potrzeby – szpitalnego. W takim przypadku student wybiera lekarza pierwszego kontaktu na czas roku akademickiego (na 9 miesięcy) w miejscu studiów. Na miesiące wakacyjne (3 miesiące) wybiera lekarza w miejscowości rodzinnej.

Obowiązek ubezpieczenia studenta, który jest obywatelem polskim i nie ukończył 26 roku życia spoczywa w pierwszej kolejności na rodzicach lub dziadkach lub małżonku (jako członka rodziny). W tym celu należy pobrać z dziekanatu zaświadczenie o studiowaniu i przekazać je temu z rodziców, dziadków lub małżonkowi, który będzie ubezpieczał studenta. Gdy jest to niemożliwe, bo np. rodzice i dziadkowie nie żyją, wówczas ubezpieczenia zdrowotnego można dokonać za pośrednictwem uczelni na podstawie dodatkowego oświadczenia.

W rozumieniu ustawy, za członków rodziny uznaje się:

 1. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
 2. małżonka,
 3. wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Uczelnia zgłasza do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

 1. Ukończył 26 rok życia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu tj. umowa o pracę, umowa zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej, rejestracja w Urzędzie Pracy, pracujący współmałżonek;
 2. Nie ukończył 26 roku życia oraz:
  • jest sierotą zupełną, tj. nie żyją obydwoje rodzice oraz dziadkowie,
  • jest wychowankiem domu dziecka, rodziny zastępczej w okresie usamodzielnienia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu,
  • nie jest obywatelem Polski, ale spełnia kryteria ustawy o repatriacji i posiada ważną Kartę Polaka albo opinię Konsulatu Polskiego wydawaną do celów ubezpieczenia zdrowotnego,
  • złoży wniosek i oświadczy że nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu.

Więcej informacji na: https://www.nfz-bialystok.pl/dla-pacjenta/vademecum/studencie-sprawdz-swoje-prawo-do-swiadczen/

Uczelnia nie jest zobowiązana do automatycznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego uczelnia dokona wyłącznie na podstawie osobistego stawienia się studenta w Dziale Płac i Podatków wraz z oświadczeniem, a w przypadku osoby zagranicznej także z umową zawartą z NFZ.

UWAGA: Student jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania uczelni o powstaniu innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (pod rygorem odpowiedzialności karnej).

Absolwenci lub studenci skreśleni objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię tracą prawo do ubezpieczenia.

Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli I stopień studiów tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem zakończenia studiów.

Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów.

Powyższe regulacje dotyczą także studentów niebędących obywatelami RP, którzy dodatkowo powinni zgłosić się do właściwego oddziału NFZ w celu odnowienia umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Ubezpieczenie przez uczelnię

Tryb postępowania dotyczący zgłoszenia  studenta Wydziału Nauk o Edukacji do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię

KROK PO KROKU

Student, zgłasza się do dziekanatu pok. A.9.1 z wypełnionym Oświadczeniem do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego (do pobrania poniżej)

 • Pracownik dziekanatu potwierdza w Oświadczeniu status studenta
 • Oryginał Oświadczenia przekazywany jest do Działu Płac i Podatków, kopia pozostaje w dziekanacie
 • Student zgłasza się do Działu Płac i Podatków/Podatki i Ubezpieczenia społeczne celem sporządzenia i podpisania druku Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (budynek przy ul. Świerkowej 20B, piętro II, pok.215)
 • Pracownicy Działu Płac i Podatków przekazują zgłoszenie do ZUS
 • Student (niezwłocznie) powiadamia dziekanat pok. A.9.1 o fakcie ukończenia studiów lub otrzymania decyzji o skreśleniu z listy studentów w celu wyrejestrowania z ubezpieczenia


Formularz Oświadczenia jest do pobrania z zakładki: Formularze

Wymagane dokumenty przy zgłaszaniu studenta

 • dowód osobisty

Wymagane dokumenty przy zgłaszaniu studenta obcokrajowca

 • aktualny paszport
 • zaświadczenie o polskim pochodzeniu
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotny

Wymagane dokumenty przy zgłaszaniu do ubezpieczenia członków rodziny

 • dowód osobisty współmałżonka
 • akt małżeństwa
 • akt urodzenia dziecka
 • zaświadczenie o nadaniu PESEL dziecku