Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych i otrzymanych w darze przez BWPP w 2006 r.

Tytuł częstotliwość ISSN ilość egz.
Albo Albo Kwart. 1230-0802 1
Alkoholizm i Narkomania Kwart. 0867-4361
Analecta Półrocz. 1230-1159 1
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Rocz. 0867-2040 1
Archives of Psychiatry and Psychotherapy Kwart. 1509-2046 1
Art & Business Dwumies. 0867-3160 1
Arteon Kwart. 1508-3454 1
Aspekty


Auxilium Sociale Kwart. 1428-3751 1
Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł -dyskietki Dwumies. 0239-5606 1
Bibliografia Zawartości Czasopism -dyskietki Mies. 0006-1093 1
Biblioteka w Szkole Mies. 0867-5600 1
Bibliotekarz Mies. 0208-4333 1
Bibliotekarz Podlaski Kwart. 1640-7806 1
Biuletyn Historii Pogranicza Niereg. 1641-0033 1
Biuletyn Historii Wychowania Niereg. 1233-2224 1
Centrany Katalog Zagranicznych Wydawnictw Ciągłych w Bibliotekach Polskich Niereg. 0239-8931 1
Charaktery Mies. 1427-695X 1
Chowanna Półrocz. 0137-706X 1
Current Contents : Social and Behavioral Sciences  ze streszczeniami

1
Czasopismo Psychologiczne Kwart. 1425-6460 1
Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Niereg. 1230-22X 1
Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo Rocz. 1734-5537 1
Dialogi Kwart.
1
Drama Kwart. 1233-4901 1
Dyrektor Szkoły Mies. 1230-9508 1
Dziennik Urzędowy MEN Niereg. 0860-701X 1
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury Niereg. 1642-9877 1
Dziennik Ustaw Niereg. 0867-3411 1
Edukacja Kwart. 0239-6858 2
Edukacja i Dialog Mies. 0866-952X 2
Edukacja Dorosłych (ATA) Kwart. 1230-929X 1
Edukacja Ustawiczna Dorosłych Kwart. 1230-9206 1
Ergonomia Półrocz. 0137-4990 1
Etyka Rocz. 0014-2263 1
Film Mies. 0137-463X 1
Forum Akademickie Mies. 1233-0930 1
Forum Oświatowe Niereg. 0867-0323 1
Freinetowskie Inspiracje Niereg. 1234-3196 1
Gazeta Szkolna Dwutyg. 1508-6593 1
Gazeta Wyborcza Dz. 0860-908X 1
Gerontologia Polska Kwart. 1425-4956 1
Gestalt Dwumies. 1230-1558 1
Glottodidactica Niereg. 0072-4769 1
Głos Nauczycielski Tyg. 0017-1263 1
Guliwer Kwart. 0867-7115 1
Harvard Educational Review Kwart. 0017-8055 1
Horyzonty Wychowania Rocz. 1643-9171
Informator Nauki Polskiej Rocz. 0537-667X
Język Polski w Szkole - gimnazjum Kwart. 1508-406X 1
Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI Kwart. 1508-4051 1
Journal of Personality and Social Psychology Dwumies. 0022-3514 1
Katalog Rozpraw Doktorskich i Habilitacyjnych Rocz. 1230-0691 1
Kino Mies. 0023-1673 1
Klanza w Czasie Wolnym Półrocz. 1730-5845 1
Klanza w Szkole Półrocz. 1730-5837 1
Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci Półrocz. 1730-5853 1
Korepetytor Mies. 1231-4307 1
Krasnogruda Kwart. 1230-7645 1
Kultura Fizyczna Mies. 0137-7671 1
Kultura i Edukacja Kwart. 1230-266X 1
Kultura i Społeczeństwo Kwart. 0023-5172 1
Kultura Popularna Kwart. 1644-8340 1
Kultura Współczesna Kwart. 1230-4808 1
Kurier Poranny Dz. 0866-9511 1
Kwartalnik Pedagogiczny Kwart. 0023-5938 2
Literatura na Świecie Mies. 0324-8305 1
Lubelski Rocznik Pedagogiczny Rocz. 0137-6136
Małżeństwo i Rodzina (tytuł zawieszony)
Kwart. 1643-7489 1
Miś Dwutyg. 0137-7698 1
Monitor Polski Niereg. 0209-214X 1
Muzyka Kwart. 0027-5344 1
Na Temat Kwart. 1507-2746 1
Nauczanie Początkowe Dwumies. 0239-7579 3
Nauka Kwart. 1231-8515 1
Nauka i Szkolnictwo Wyższe Półrocz. 1231-0298 1
Nauka Polska : rocznik Kasy im. J. Mianowskiego Niereg. 1230-5480 1
Neodidagmata Niereg. 0077-653X 1
Niebieska Linia Dwumies. 1507-2916
Notes Wydawniczy Mies. 1230-0624 1
Nowa Szkoła Mies. 0029-537X 2
Nowiny Psychologiczne Mies. 0867-7980 1
Obyczaje Mies. 1506-8331 2
Obyczaje


Op.Cit Niereg. 1643-5524
Opieka, Wychowanie, Terapia Kwart. 1230-0861 2
Organon Niereg. 0078-6500 1
Oświata i Wychowanie Mies. 1642-3348 1
Państwo i Społeczeństwo Półrocz.

Pedagogika Dwumies. 0869-561X 1
Pedagogika Pracy Półrocz. 0239-7757 1
Pedagogika Społeczna Kwart. 1642-672X 1
Płomyczek Mies. 0137-8511 1
Podlaskie Wieści Oświatowe


Poezja i Dziecko Kwart. 1730-6981 1
Polish Psychological Bulletin Kwart. 0079-2993 1
Polish Sociological Review Kwart. 1231-1413 1
Polityka Tyg. 0032-3500 1
Polityka Społeczna Mies. 0137-4729 1
Polskie Forum Psychologiczne Półrocz. 1642-1043 1
Praca Socjalna Kwart. 0860-3480 1
Prakseologia Kwart. 0079-4872 1
Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej Kwart. 1230-5529 1
Problemy Alkoholizmu


Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze Kwart. 0552-2188 2
Problemy Wczesnej Edukacji Półrocz. 1734-1582 2
Przedszkole Kwart. 1730-5764 1
Przegląd Biblioteczny Kwart. 0033-202X 1
Przegląd Glottodydaktyczny Niereg. 0137-544X 1
Przegląd Historyczno-Oświatowy Kwart. 0033-2178 1
Przegląd Oświatowy Dwutyg. 1231-4382 1
Przegląd Psychologiczny Kwart. 0048-5675 2
Przegląd Socjologiczny Kwart. 0033-2356 1
Przewodnik Bibliograficzny - dyskietki Dwutyg. 0033-2518 1
Psychologia Edukacja Społeczeństwo Kwart. 1733-232X 1
Psychologia Jakości Życia Półrocz. 1644-1796 1
Psychologia Rozwojowa Kwart. 1231-2835 1
Psychologia w Szkole Kwart. 1731-836X 1
Psychologia-Etologia-Genetyka Półrocz. 1508-583X 1
Psychoterapeuta Niereg.
1
Psychoterapia Kwart. 0239-4170 1
Revue Francaise de Psychanalyse Dwumies. 0035-2942 1
Rewalidacja Niereg. 1429-3404 1
Rocznik Andragogiczny Rocz. 1429-186X 1
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych OPAN Kraków Rocz. 0079-3418 1
Rocznik Pedagogiczny Kom. Nauk Pedag. PAN Rocz. 0137-9585 1
Rocznik Statystyczny RP Rocz. 1506-0632 1
Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego Rocz. 1506-0632 1
Roczniki Nauk Spłecznych S. : Pedagogika Rocz. 0137-4176 1
Roczniki Pedagogika Rodziny Rocz.
1
Roczniki Pedagogiki Specjalnej Rocz. 0867-7263 1
Roczniki Psychologiczne Rocz. 1507-7888 1
Roczniki Socjologii Rodziny Rocz. 0867-2059 1
Rozprawy z Dziejów Oświaty Rocz. 0080-4754 1
Rrom p-o Drom Mies. 0867-4803 1
Ruch Filozoficzny Kwart. 0035-9599 1
Ruch Pedagogiczny Kwart. 0483-4992 2
Serwis Informacyjny Narkomania


Słyszę Mies. 1429-5040 1
Społeczeństwo i Polityka Kwart. 1733-8050 1
Sprawy Narodowościowe Półrocz. 1230-1698 1
Sprawy Nauki Niereg. 1230-1647 1
Studia Edukacyjne Niereg. 1233-6688 1
Studia nad Rodziną Półrocz. 1429-2416 1
Studia Psychologiczne Kom. Nauk Psych. PAN Niereg. 0081-685X 1
Studia Socjologiczne Kwart. 0039-3371 1
Szkoła Specjalna Dwumies. 0137-818X 1
Świat Problemów Mies. 1230-6592 1
Światło i Cienie Kwart. 1232-440X 1
Świerszczyk Tyg. 0491-8193 1
Teatr Mies. 0040-0769 1
Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja Kwart. 1505-8808 1
Toruńskie Studia Dydaktyczne Rocz. 1230-1760
Transformacje Kwart. 1230-0292 1
Twoje Dziecko Mies. 0137-7256 1
Vademecum Dyrektora Szkoły Rocz.
1
Wspólne Tematy Mies. 1506-3690 1
Wszystko dla Szkoły Mies. 1425-6043 1
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne Mies. 0860-8075 1
Wychowanie Muzyczne w Szkole Dwumies. 0512-4255 1
Wychowanie na Co Dzień Mies. 1230-7785 1
Wychowanie Techniczne w Szkole Dwumies. 0867-3985 1
Wychownie w Przedszkolu Mies. 0137-8082 2
Z Obcej Ziemii


Zagadnienia Informacji Naukowej Półrocz. 0324-8194 1
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Dwum. 1641-0874 1
Życie Szkoły Mies. 0137-7310 2
Żyjmy Dłużej Mies. 0514-4809 1