Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych i otrzymanych w darze przez BWPP w 2010 r.

 
 
Czasopisma polskie
1 Albo Albo kwart. 1230-0802
2 Alkoholizm i Narkomania kwart. 0867-4361
3 Arteterapia kwart. 1899-4377
4 Biblioteka rocznik 1506-3615
5 Biblioteka Szkolne Centrum Edukacji dwumies. 1898-2565
6 Biblioteka w Szkole mies. 0867-5600
7 Bibliotekarz mies. 0208-4333
8 Biuletyn Historii Sztuki kwart. 000-6-3967
9 Bliżej Przedszkola mies 1642-8668
10 Charaktery mies. 1427-695X
11 Chowanna półrocz. 0137-706X
12 Czasopismo Psychologiczne półrocz. 1425-6460
13 Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich niereg. 1230-22X
14 Człowiek i Społeczeństwo kwart. 0239-3271
15 Człowiek Niepełnosprawność- Społeczeństwo rocz. 1734-5537
16 Debata Edukacyjna rocz. - - -
17 Doradca Dyrektora Przedszkola mies. 2080-1262
18 Dyrektor Szkoły mies. 1230-9508
19 Dzieci w Europie półrocz. 1899-5527
20 Dziennik Gazeta Prawna 5 x w tyg. 2080-6744
21 Edukacja-Studia,Badania,Innowacje kwart. 0239-6858
22 Edukacja Humanistyczna półrocz. 1507-4943
23 Edukacja i Dialog mies. 0866-952X
24 Edukacja Dorosłych (ATA) kwart. 1230-929X
25 Edukacja Humanistyczna półrocz. 1507-4943
26 Edukacja Ustawiczna Dorosłych kwart. 1230-9206
27 E-Mentor dwumies. 1731-6758
28 Etyka rocz. 0014-2263
29 Film mies. 0137-463X
30 Forum Akademickie mies. 1233-0930
31 Forum Oświatowe półrocz. 0867-0323
32 Gazeta Szkolna tyg. 1508-6593
33 Gazeta Wyborcza 6x w tyg. 0860-908X
34 Gerontologia Polska kwart. 1425-4956
35 Gerontologia Społeczna rocz. 1895-9296
36 Gestalt półrocz. 1230-1558
37 Głos Nauczycielski tyg. 0017-1263
38 Głos Pedagogiczny mies. 1899-6760
39 Guliwer kwart. 0867-7115
40 Horyzonty Wychowania półrocz. 1429-186X
41 Informator Cen rocz. 1644-8294
42 Innowacje w Edukacji Akademickiej niereg. 1643-6318
43 Język-Komunikacja-Informacja rocz. 1896-9585
44 Kino mies. 0023-1673
45 Komandos mies. 0867-86-69
46 Kultura Fizyczna mies. 0137-7671
47 Kultura i Edukacja kwart. 1230-266X
48 Kiultura Popularna kwart. 1644-8340
49 Kultura i Społeczeństwo kwart. 0023-5172
50 Kultura Współczesna kwart. 1230-4808
51 Kurier Poranny 6 x w tyg 0866-9511
52 Kwartalnik Pedagogiczny kwart. 0023-5938
53 Lubelski Rocznik Pedagogiczny rocz. 0137-6136
54 Łódzkie Studia Etnograficzne rocz, 0076-0382
55 Miś dwutyg. 0137-7698
56 Nasz Uniwersytet niereg. 1427-8421
57 Nauczanie Początkowe kwart. 0239-7579
58 Nauka i Szkolnictwo Wyższe półrocz. 1231-0298
59 Neodidagmata niereg. 0077-653X
60 Niebieska Linia dwumies. 1507-2916
61 NIKE: nie ulec-to zwyciężyć mies. 1233-9156
62 Nowa Szkoła 10 x w roku 0029-537X
63 Nowiny Psychologiczne kwart. 0867-7980
64 Opieka, Wychowanie, Terapia kwart. 1230-0861
65 Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym rocz. 1506-056X
66 Państwo i Społeczeństwo kwart. 1643-8299
67 Pedagogika Kultury rocz. 1896-0197
68 Pedagogika Rodziny rocz. 1896-4516
69 Pedagogika Społeczna kwart. 1642-672X
70 Płomyczek mies. 0137-8511
71 Podlaskie Wieści Oświatowe dwumies. 1509-3336
72 Pogranicze. Studia Społeczne niereg. 1230-2392
73 Polish Sociological Review kwart. 1231-1413
74 Polityka tyg. 0032-3500
75 Polityka Społeczna mies. 0137-4729
76 Polskie Forum Psychologiczne półrocz. 1642-1043
77 Poradnik Bibliotekarza mies. 0032-4752
78 Praca Socjalna dwumies. 0860-3480
79 Prakseologia kwart. 0079-4872
80 Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej kwart. 1230-5529
81 Prawa Dziecka kwart. 1898-0449
82 Problemy Komunikacji Społecznej półrocz. 1689-796X
83 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 10 x w roku 0552-2188
84 Przegląd Badań Edukacyjnych półrocz. 1895-4308
85 Przegląd Biblioteczny + Bibliografia Analityczna Bibliotekoznastwa i Informacji Naukowej kwart. 0033-202X
86 Przegląd Historyczno-Oświatowy kwart. 0033-2178
87 Przegląd Psychologiczny kwart. 0048-5675
88 Przegląd Socjologiczny półrocz. 0033-2356
89 Psychogeriatria Polska kwart. 1732-2642
90 Psychologia Jakości Życia półrocz. 1644-1796
91 Psychologia Rozwojowa kwart. 1231-2835
92 Psychologia Społeczna kwart. 1896-1800
93 Psychologia w Szkole kwart. 1731-836X
94 Psychologia-Edukacja i Społeczeństwo kwart. 1733-232X
95 Psychoterapia kwart. 0239-4170
96 Remedium mies. 1230-7769
97 Rewalidacja - czasopismo dla nauczycieli i terapeutów półrocz. 1429-3404
98 Resocjalizacja Polska rocz. 2081-3767
99 Rocznik Pedagogiczny Kom. Nauk Pedag. PAN rocz. 0137-9585
100 Rocznik Statystyczny RP rocz. 1506-0632
101 Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego rocz. 1506-0632
102 Roczniki Psychologiczne rocz. 1507-7888
103 Roczniki Socjologii Rodziny rocz. 0867-2059
104 Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "IGNATIANUM" w Krakowie rocz. 1731-2272
105 Rozprawy z Dziejów Oświaty rocz. 0080-4754
106 Ruch Filozoficzny kwart. 0035-9599
107 Ruch Pedagogiczny dwumies. 0483-4992
108 Serwis Informacyjny Narkomania kwart. 1233-9318
109 Słyszę dwumies. 1429-5040
110 Społeczeństwo dla Wszystkich kwart. 1506-9877
111 Sprawy Narodowościowe półrocz. 1230-1698
112 Studia Edukacyjne niereg. 1233-6688
113 Studia nad Rodziną półrocz. 1429-2416
114 Studia Psychologiczne niereg. 0081-685X
115 Studia Socialia Cracovensia półrocz. 2080-6604
116 Studia Socjologiczne kwart. 0039-3371
117 Szkoła Specjalna dwumies. 0137-818X
118 Świat Problemów mies. 1230-6592
119 Świerszczyk dwutyg. 0491-8193
120 Teatr mies. 0040-0769
121 Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja kwart. 1505-8808
122 Twoje Dziecko mies. 0137-7256
123 Twórczość mie 0041-4727
124 Twórczy Nauczyciel kwart. 1731-7592
125 Wszystko dla Szkoły mies. 1425-6043
126 Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne mies. 0860-8075
127 Wychowanie Muzyczne w Szkole dwumies. 0512-4255
128 Wychowanie na Co Dzień mies. 1230-7785
129 Wychowawca mies. 1230-3720
130 Wychownie w Przedszkolu mies. 0137-8082
131 Zagadnienia Informacji Naukowej półrocz. 0324-8194
132 Zdrowie - Kultura Zdrowotna - Edukacja półrocz. 1689-9083
133 Życie Szkoły 10 x w roku 0137-7310
 
Czasopisma zagraniczne
1 Pedagogika   (jęz. rosyjski) mies. 0869-561X