Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych i otrzymanych w darze przez BWPP w 2018 r.

Kliknięcie w numer ISSN otworzy opis czasopisma w katalogu BWPP 
Tytuł Wersja
online
Częst. ISSN
Albo Albo kwart. 1230-0802
Alkoholizm i Narkomania kwart. 0867-4361
Arteon mies. 1508-3454
Biuletyn Historii Sztuki kwart. 0006-3967
Bliżej Przedszkola mies 1642-8668
Chowanna półrocz. 0137-706X
Czasopismo Psychologiczne Link półrocz. 1425-6460
Człowiek i Społeczeństwo Link półrocz. 0239-3271
Człowiek Niepełnosprawność- Społeczeństwo Link półrocz. 1734-5537
Dyrektor Szkoły mies. 1230-9508
E-Mentor Link dwumies. 1731-6758
Edukacja i Dialog mies. 0866-952X
Edukacja Dorosłych (ATA) Link półrocz. 1230-929X
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce Link kwart. 1896-2327
Edukacja Międzykulturowa Link rocz. 2299-4106
Edukacja Ustawiczna Dorosłych Link kwart. 1230-9206
Edukacja Wczesnoszkolna
Zmiana tytułu z "Nauczanie Początkowe"
kwart. 2299-4106
Edukacja Link kwart. 0239-6858
Forum Oświatowe Link półrocz. 0867-0323
Forum Pedagogiczne Link półrocz. 2083-6325
Gestalt półrocz. 1230-1558
Głos Pedagogiczny mies. 1899-6760
Horyzonty Wychowania Link półrocz. 1429-186X
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Społecznej Link kwart. 2300-391X
Kino mies. 0023-1673
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa kwart. 1230-6142
Kultura i Edukacja Link kwart. 1230-266X
Kultura i Społeczeństwo kwart. 0023-5172
Kultura Współczesna Link kwart. 1230-4808
Kwartalnik Pedagogiczny Link kwart. 0023-5938
Logopedia rocz. 0459-6935
Lubelski Rocznik Pedagogiczny Link rocz. 0137-6136
Nasz Uniwersytet niereg. 1427-8421
Nauczanie Początkowe
Zmiana tytułu. Od 2017 r. "Edukacja Wczesnoszkolna"
kwart. 0239-7579
Neodidagmata Link niereg. 0077-653X
Niebieska Linia dwumies. 1507-2916
Niepełnosprawność i Rehabilitacja kwart. 1642-1981
Nowa Szkoła mies. 0029-537X
Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym Link rocz. 1506-056X
Parezja Link półrocz. 2353-7914
Pedagogika Społeczna Link kwart. 1642-672X
Podlaskie Wieści Oświatowe dwumies. 1509-3336
Pogranicze. Studia Społeczne Link niereg. 1230-2392
Polityka Społeczna Link mies. 0137-4729
Praca Socjalna dwumies. 0860-3480
Probacja Link kwart. 1689-6122
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze mies. 0552-2188
Problemy Wczesnej Edukacji Link półrocz. 1734-1582
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Czasopismo od 2018 r. ukazuje się pod tytułem "Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły"
kwart. 2082-386X
Przedszkolne ABC
Wersje cyfrowe i dodatki
mies. 2449-5204
Przegląd Historyczno-Oświatowy Link kwart. 0033-2178
Przegląd Psychologiczny Link kwart. 0048-5675
Psychogeriatria Polska Link kwart. 1732-2642
Psychologia Rozwojowa Link kwart. 1231-2835
Psychologia Społeczna Link kwart. 1896-1800
Psychoterapia Link kwart. 0239-4170
Remedium mies. 1230-7769
Resocjalizacja Polska Link rocz. 2081-3767
Rocznik Pedagogiczny Kom. Nauk Pedag. PAN rocz. 0137-9585
Rocznik Statystyczny RP Link rocz. 1506-0632
Roczniki Socjologii Rodziny Link rocz. 0867-2059
Rozprawy z Dziejów Oświaty Link rocz. 0080-4754
Ruch Pedagogiczny dwumies. 0483-4992
Serwis Informacyjny Uzależnienia Link kwart. 2543-8816
Społeczeństwo dla Wszystkich Link kwart. 1506-9877
Studia Edukacyjne Link niereg. 1233-6688
Studia nad Rodziną Link półrocz. 1429-2416
Studia Socialia Cracoviensia Link półrocz. 2080-6604
Studia Socjologiczne kwart. 0039-3371
Szkoła Specjalna Link dwumies. 0137-818X
Świat Problemów mies 1230-6592
Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja Link kwart. 1505-8808
Trzeci Sektor kwart. 1733-2265
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Czasopismo do 2017 r. ukazywało się pod tytułem "Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły"
kwart. 2082-386X
Wychowanie Muzyczne dwumies. 0512-4255
Wychowanie na Co Dzień mies. 1230-7785
Wychowawca mies. 1230-3720
Wychowanie w Przedszkolu mies. 0137-8082
Życie Szkoły mies. 0137-7310