Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Historii i Teorii Wychowania / Zakład Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej

Kontakt: (85) 745 72 84 e-mail: pip.ztw@uwb.edu.pl

Pracownicy

Informacje o ZAkładzie

Badania naukowe:
W Zakładzie prowadzone są badania dotyczące przemian współczesnej myśli pedagogicznej i antropologicznej oraz ich konsekwencji dla teorii i praktyki wychowania. Ponadto badania naukowe pracowników Zakładu koncentrują się wokół następujących zagadnień: kształtowanie tożsamości kulturowej; bezpieczeństwo konfesyjne; znaczenie „małej ojczyzny” w wychowaniu patriotycznym; wartości w edukacji i wychowaniu; życie duchowe i religijne nauczycieli; tendencje rozwoju oświaty w Polsce i na świecie; nowoczesny wymiar kompetencji (organizacyjnych, wychowawczych, medialnych) nauczyciela; przemoc w rodzinie i działania na rzecz przeciwdziałania przemocy; edukacja i wychowanie w kontekście wyzwań cywilizacyjnych.

Dydaktyka

Pracownicy Zakładu prowadzą następujące zajęcia:

 • Teoria wychowania
 • Pedeutologia
 • Antropologia kulturowa
 • Antropologia pedagogiczna
 • Wybrane zagadnienia antropologii w edukacji
 • Specjalistyczny warsztat językowy (w języku rosyjskim)
 • Biblioterapia
 • Edukacja Literacka w klasach I-III
 • Seminaria licencjackie i magisterskie


Działalność organizacyjna:
Pod egidą Zakładu działa Studenckie Koło Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej.

Dr hab. Anna Józefowicz

Adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, studiów podyplomowych: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, Socjoterapia i Edukacja Twórcza. Koordynator Uczelnianych Zespołów Badawczych w ramach projektu współfinansowanego przez UE Rozwój przez kompetencje, koordynator cyklicznych zadań publicznych pod hasłem Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży finansowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Odbyła staż naukowy na Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias de la Educación oraz w The Centro del Profesorado Priego-Montilla w Hiszpanii. Realizatorka projektu badawczego finansowanego ze środków MNiSW pod kierownictwem naukowym prof. Elwiry Kryńskiej, wykonawca w projekcie NPRH „Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji »Pism rozproszonych« Zygmunta Glogera” czego rezultatem są m.in. publikacje: Zygmunt Gloger’s Baśnie i powieści (Fairy Tales and Stories) – Composition, Characters, Axiology, "Bibliotekarz Podlaski" (2019), A dissertation by Zygmunt Gloger "Does the Polish folk still sing?" ("Czy lud polski jeszcze śpiewa?") (1905) a question about understanding of tradition, community and good remembrance, “Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” (2019).

Autorka ponad 40 publikacji w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych, haseł do Encyklopedii Pedagogicznej XXI i Encyklopedii Dzieciństwa.

Autorka monografii naukowych: Obrazy dzieciństwa w polskiej prozie dziecięcej XXI wieku - w poszukiwaniu kontekstów edukacyjnych (2020); Rola społeczna matki w rodzinie wiejskiej w XX międzywojennym (2009); oraz współautorka monografii Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej. Idee, koncepcje, rozwiązania metodyczne (2015).  

Podejmuje badania w obszarze: społecznych ról kobiet, w tym szczególnie roli matki; literatury ludowej, regionalnej, znaczenia tradycji w kontekście rozwoju dziecka; sytuacji dziecka w świecie współczesnym prezentowanej w najnowszej literaturze dla dzieci i młodzieży; znaczenia literatury dziecięcej we wspieraniu rozwoju dzieci w edukacji wczesnoszkolnej. Działania badawcze orientuje na wzbogacanie dorobku edukacji regionalnej, biblioterapii, edukacji literackiej.

Zainteresowania naukowe: problematyka społecznych ról kobiet na przestrzeni dziejów ze szczególnym uwzględnieniem XX-lecia międzywojennego (praca doktorska Rola społeczna matki w rodzinie wiejskiej w II Rzeczypospolitej); rola dziecka, dzieciństwa, literatury dla dzieci, polskiej literatury współczesnej oraz edukacyjnego charakteru opowieści regionalnych na przykładzie Podlasia.

Dydaktyka: Biblioterapia, Warsztaty literackie, Dzieciństwo w sztuce i literaturze, Literatura dla dzieci, Problemy literatura współczesnej, Edukacja literacka, Problemy uczestnictwa w kulturze, Wykład monograficzny, Interpretacja sztuki współczesnej - literatura, Multimedia w edukacji małego dziecka oraz seminaria licencjackie, magisterskie i podyplomowe.

Najnowsze publikacje

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Prof. zw. dr hab. Andrei Harbatski

Prof. zw. dr hab. Andrei Harbatski

Zainteresowania naukowe:

W swoich badaniach sięgając do nauk o kulturze integruje wielokulturowe i wielodziedzinowe odniesienia do konceptualizacji pedagogiki zorientowanej ku wartościom kulturowym i do rozważań nad pedagogiką antropologiczną, kulturową, antropologią codzienności oraz wdrażaniem człowieka do uczestnictwa w edukacji i wychowaniu.

Dydaktyka: antropologia kulturowa, antropologia pedagogiczna, wybrane zagadnienia antropologii w edukacji, seminarium magisterskie, seminarium licencjackie.

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Lidia Dakowicz

Zainteresowania naukowe:

 • teoria wychowania
 • aksjologia; wartości w edukacji; wychowanie do wartości
 • kompetencje wychowawcze nauczycieli, wychowawców, rodziców
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • komunikacja i wychowanie w rodzinie

Dydaktyka: teoria wychowania, etyka zawodowa, socjologia wychowania

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


GRANTY
- Projekt badawczy „Świadomość wychowawca rodziny”, w ramach systemowego programu pod hasłem: „Białystok – Rodzinie” będącego elementem Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus. Realizowany pod patronatem Prezydenta miasta Białystok. Finansowany przez organy samorządowe miasta; czas realizacji 2012-2013.
- Projekt dotyczący profilaktyki zachowań problemowych młodzieży. Realizator projektu: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Europejski Fundusz Społeczny, 2014

 

mgr Monika Falkowska

mgr Monika Falkowska

 

Zainteresowania

•    filozoficzne podstawy wychowania
•    teoria wychowania
•    wartości w edukacji i wychowaniu
•    edukacja i wychowania wobec wyzwań współczesnej cywilizacji
•    zagrożenia płynące ze współczesnych trendów edukacyjnych
•    nowoczesny wymiar kompetencji nauczycieli
•    znaczenie i rola płci w wychowaniu. 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

 

mgr Sylwia Romanowska-Jonio

Zainteresowania naukowe:

Antropologia, Autorytet, Nowe technologie w edukacji, Programowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej, Wartości, Wychowanie.

Publikacje:

 • S. Romanowska-Jonio, Przenikanie myśli pedagogicznej Marii Montessori do współczesnej edukacji zintegrowanej, Przegląd Historyczno-Oświatowy, 3-4, 2021.
 • S. Romanowska-Jonio, Zniewolenia XXI wieku, a potrzeby dziecka, Dziecko w historii – Między godnością, a zniewoleniem,  Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021.
 • S. Romanowska, M. Piechowska, Proces edukacji w cyfrowej przestrzeni według nauczycieli i rodziców uczniów w dobie koronawirusa COVID – 19, Com.press, 2, 2020.
 • S. Romanowska, Impact of Authority 3.0 on symbolic consumption among children and youth, The Book of Articles – National Scientific Conference „Understand The Science” III edition, Promovendi, Łódź 2019
Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar