Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Rekrutacja - studia stacjonarne / Praca socjalna (II stopnia)
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ NAUK O EDUKACJI UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
                    Praca socjalna, studia drugiego stopnia
I. W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:
  1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do obszaru nauk humanistycznych lub do obszaru nauk społecznych,
 
2.
Średnia arytmetyczna ocen ze studiów.
  3. Preferowany kierunek studiów – Praca socjalna.
II. Zasady rekrutacji
  1. O zakwalifikowaniu na studia drugiego stopnia decyduje pozycja na liście rankingowej sporządzona na podstawie oceny na dyplomie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich i średniej ocen ze studiów.
 
 2.
Kandydatom, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż Praca socjalna, uzyskane punkty rekrutacyjne mnożymy przez współczynnik 0,65.
III. Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.
IV Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia wynosi 5,0.
V. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów).

Limit miejsc – 30

Więcej informacji nt. rekrutacji, w tym sposób przeliczania punktów, na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów pod zakładką Katalog/Kierunki lub Katalog/Uczelnie/Uniwersytet w Białymstoku/Jednostki prowadzące studia/Wydział Nauk o Edukacji – https://irk.uwb.edu.pl  

 
Harmonogram rekrutacji:

01.06-22.07.2022 r.

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

22.07.2022 r.

Ostatni dzień rejestracji kandydatów w systemie IRK.

Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

26.07.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

27-28.07.2022 r. 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Nauk o Edukacji.

29.07.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

01.08.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów). Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Nauk o Edukacji.

03.08.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

 
Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty: 
  • podanie o przyjęcie na studia (ankieta osobowa) - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
  • deklaracja językowa - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
  • ksero dyplomu (ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich), wraz z suplementem do dyplomu (oryginał do wglądu). 

Kontakt w sprawie rekrutacji - dziekanat A.9.1 (parter):
telefon: 85 745 73 97   e-mail: noe.rekrutacja@uwb.edu.pl