Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Rekrutacja - studia stacjonarne / Pedagogika specjalna (jednolite magisterskie)
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ NAUK O EDUKACJI UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie 
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski i język obcy
I.
Kandydaci, którzy zdali „nową maturę”:
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
II.
Kandydaci, którzy zdali „stara maturę”
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego.
W przypadku niezdawania języka obcego na egzaminie dojrzałości będzie brany pod uwagę inny przedmiot zdawany na egzaminie dojrzałości wskazany przez kandydata.
III.
Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB):
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).
IV.
Kandydaci posiadający dyplom European Baccalaureate (EB):
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
V.
Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą:
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka obcego i z języka polskiego. W przypadku niezdawania języka polskiego na egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości  kandydat przystępuję do egzaminu ustnego z języka polskiego w dniu 12.07.2022 (wtorek) godz. 10.00-11.00
VI.
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 
Limit miejsc – 30
 
Więcej informacji nt. rekrutacji, w tym sposób przeliczania punktów, na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów pod zakładką Katalog/Kierunki lub Katalog/Uczelnie/Uniwersytet w Białymstoku/Jednostki prowadzące studia/Wydział Nauk o Edukacji – 
 
  
Harmonogram rekrutacji

01.06-08.07.2022 r.

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

08.07.2022 r.

Ostatni dzień rejestracji kandydatów w systemie IRK.

Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

15.07.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

18-20.07.2022 r. 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Nauk o Edukacji.

22.07.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

25.07.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów). Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Nauk o Edukacji.

27.07.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

 
Z postępowania kwalifikacyjnego są zwolnieni Laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o III RP,
 • Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiada Wiedzy Katolickiej,
 • Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.
Wyżej wymienione uprawnienia, niezależnie od roku ich uzyskania, przysługują kandydatowi na studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości na jednym kierunku w Uniwersytecie w Białymstoku – wybranym przez kandydata.
 
Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu zgodnie z wzorem określonym odrębnymi przepisami.
 
Zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg.
 
Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia (ankieta osobowa) - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • deklaracja językowa - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • ksero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu).

Kontakt w sprawie rekrutacji - dziekanat A.9.1 (parter):
telefon: 85 745 73 97   e-mail: noe.rekrutacja@uwb.edu.pl