Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Rekrutacja - bezpłatne studia podyplomowe / Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny
Rekrutacja - bezpłatne studia podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny

Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku uruchamia bezpłatne, kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcie Rodziny, finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Studia dedykowane są dla czynnych zawodowo psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Studia spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program studiów opracowany został na zlecenie MEiN i dotyczy planowanych prac związanych z wdrażaniem Nowego Modelu WWR i standardów organizacji WWR.

Studia mają na celu przygotowanie kadr do realizacji zadań w ramach nowego Modelu WWR, w tym kadr poradni psychologiczno-pedagogicznych jako jednostek koordynujących zadania WWR oraz planowanych działań w zakresie oceny funkcjonalnej (ICF) i wsparcia środowiskowego.  

Czas trwania: 4 semestry
Łączna liczba godzin: 1065, w tym: 825 godz. zajęć dydaktycznych, 240 godz. praktyk
Czas realizacji studiów: 01.03.2022 r. do 31.12.2023 r.  
Liczba miejsc: 50  

Ze środków MEiN finansowane są zajęcia dydaktyczne. Finansowaniem nie są objęte koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia.  

Cel studiów

Przygotowanie kadry do pracy zgodnie z Nowym modelem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR), szczególnie w placówkach systemu oświaty, w tym w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które będą pełnić funkcje koordynacyjne i wspierające zespoły WWR, działające na terenie powiatu.

Adresaci

Studia adresowane są do osób czynnych zawodowo, posiadających wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne:

 • psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, pedagogów, fizjoterapeutów - w szczególności zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • nauczycieli, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Zasady Rekrutacji

Podstawą kwalifikacji jest posiadanie:

 • dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, logopedia lub fizjoterapia,
 • przygotowania pedagogicznego,
 • zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu w poradni pedagogiczno-psychologicznej, w przedszkolu lub w szkole podstawowej w klasie I-III  (miejsce pracy umożliwia prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z art.127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 tej ustawy)

oraz

 • złożenie oświadczenia przez kandydata o posiadaniu doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku od urodzenia do rozpoczęcia obowiązku szkolnego

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest rejestracja w systemie IRK (Krok 1) oraz złożenie kompletu dokumentów (Krok 2)

Sposób przeliczania punktów:

20 pkt – dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich z kierunków:
              pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, logopedia lub fizjoterapia,
20 pkt – dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
15 pkt – zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w poradni pedagogiczno-psychologicznej,
10 pkt – zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w przedszkolu,
5 pkt – zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w szkole podstawowej w klasie I-III,
10 pkt – oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy z dziećmi w wieku od urodzenia do rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 65 pkt.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń uwzględnione będzie zalecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące zróżnicowania miejsca pracy i regionu, z których rekrutowani są kandydaci.

Kwalifikacje

Kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny na stanowisku zgodnym z podstawowym wykształceniem kierunkowym uzyskanym w ramach studiów wyższych, specjalisty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w: 

 • instytucjach koordynujących WWR (placówki systemu oświaty, które zgodnie z projektowanymi zmianami będą koordynować wsparcie w ramach nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w zakresie wsparcia informacyjnego, terapeutycznego i środowiskowego),
 • zespołach WWR w jednostkach systemu oświaty realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze), 
 • Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą  (SCWEW).

Czynności kandydata w procesie rekrutacji

Oferta bezpłatnych studiów podyplomowych dostępna jest pod tym linkiem

Uwaga - nie ma opłaty rekrutacyjnej!

 • KROK 1  - Rejestracja w systemie IRK - 21-28 lutego 2022 r.
  Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK https://irk-sp.uwb.edu.pl/
  W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL),
  • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia,
  • umieszcza zdjęcie w formularzu osobowym,
  • dokonuje wyboru kierunku studiów.
    
 • KROK 2  - Złożenie dokumentów - 2-4 marca 2022 r.
  W dniach 2-4 marca 2022 r. w siedzibie Wydziału Nauk o Edukacji ul. Świerkowa 20, Dziekanat Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych - pokój A17 w godz. 8:30-14:30 należy złożyć komplet dokumentów:
  • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (formularz wydrukowany osobistego konta z systemu IRK),
  • ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu),
  • ksero dokumentu potwierdziającego posiadanie przygotowania pedagogicznego (oryginał do wglądu),
  • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu
   dokument PDF do pobrania
  • oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy z dziećmi w wieku od urodzenia do rozpoczęcia obowiązku szkolnego
   dokument PDF do pobrania
  • dowód osobisty (do wglądu).
    
 • KROK 3 - Wyniki rekrutacji - 8 marca 2022 r.
  • 8 marca 2022 r. do godz 14:30 w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) nastąpi ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje

Pierwszy zjazd odbędzie się 12-13 marca 2022 r.

Osoba do kontaku
mgr Monika Łukaszuk
pokój  A17 lub tel. 85 745 75 22
m.lukaszuk@uwb.edu.pl