Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Rekrutacja - bezpłatne studia podyplomowe / Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA do wyczerpania limitu miejsc
Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku uruchamia Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych w roku akademickim 2021/2022.

Rodzaj studiów: podyplomowe
Profil studiów: doskonalące
Czas trwania: 2 semestry

Program studiów opracowany został na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Słuchacze nie ponoszą opłat za studia - zajęcia dydaktyczne są  finansowane ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki.

ADRESACI

Studia podyplomowe są przeznaczone dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest pogłębienie przygotowania nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Uczestnicy będą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, planowania i organizowania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozwijać warsztat pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych etapach edukacyjnych (w aspekcie dydaktycznym: dostosowanie wymagań edukacyjnych, adaptowanie materiałów dydaktycznych, ocenianie wspierające  proces uczenia się, tworzenie warunków do skutecznego uczenia się wszystkich uczniów z zastosowaniem zasad uniwersalnego projektowania; w aspekcie społecznym: stosowanie strategii wychowawczych służących budowaniu zespołu klasowego sprzyjającego realizacji edukacji włączającej i integracji grupy o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach).

ORGANIZACJA STUDIÓW

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w trybie niestacjonarnym, w ramach dwudniowych zjazdów  organizowanych 1 lub 2 razy w miesiącu.

Pełny terminarz zjazdów dostępny jest w zakładce Studenci - Studia Podyplomowe - Rozkład zajęć

Czas trwania: 2 semestry
Łączna liczba godzin: 140
Czas realizacji studiów:  od 07.05.2022 r.  do 31.12.2022 r.
Planowany termin pierwszego zjazdu:  07-08 maja 2022 r.
Liczba miejsc: 50

17 miejsc - kandydaci zatrudnieni na stanowisku nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej (pierwszy etap edukacyjny)
17 miejsc - kandydaci zatrudnieni na stanowisku nauczyciela w klasach IV – VIII  szkoły podstawowej (drugi etap edukacyjny
16 miejsc - kandydaci zatrudnieni na stanowisku nauczyciela w szkole ponadpodstawowej (trzeci etap edukacyjny)    

ZASADY REKRUTACJI

Podstawą kwalifikacji jest posiadanie:

 • dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
 • zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Komisja zastrzega możliwość zakwalifikowania maksymalnie 2-3 kandydatów pracujących w jednym miejscu pracy (w przypadku szkoły podstawowej wskazana liczba odnosi się do ogółu nauczycieli z pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego).

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest rejestracja w systemie IRK (KROK 1) oraz złożenie kompletu dokumentów (KROK 2)

CZYNNOŚCI KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI

 • KROK 1  - Rejestracja uzupełniająca w systemie IRK – od 25 kwietnia do 05 maja 2022  Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK https://irk-sp.uwb.edu.pl/
 • W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL),
  • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia,
  • umieszcza zdjęcie w formularzu osobowym,
  • dokonuje wyboru kierunku studiów podyplomowych.
 • KROK 2  - składanie dokumentów bezpośrednio po wprowadzeniu danych do IRK.  Przyjmowanie do wyczerpania limitu miejsc w siedzibie Wydziału Nauk o Edukacji ul. Świerkowa 20, pokój A14 lub A16 w godz. 8:30-14:30
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (formularz wydrukowany z osobistego konta z systemu IRK),
  • ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu),
  • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu dokument PDF do pobrania
  • dowód osobisty (do wglądu).
 • KROK 3 - Wyniki rekrutacji - 06 maja 2022
  • 06 maja 2022 do godz. 14:30 w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) nastąpi ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego.

KONTAKT

mgr Anna Marta Dziejma
Wydział Nauk o Edukacji
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20
pokój A 16
a.dziejma@uwb.edu.pl
85 745 75 39