Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Studenci / Stypendia / Ogłoszenia
DZIEKANAT - STYPENDIA, AKADEMIKI, UBEZPIECZENIA

Mgr Magdalena Jarosz-Skiepko
m.jarosz@uwb.edu.pl

85 745 73 97
pokój A9.1

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałki i wtorki: 9.00-14.00
środy: nieczynne
czwartki i piątki: 9.00-14.00

Terminy wypłat stypendiów w r. ak. 2022/2023

Listopad

Grudzień

30

22

 

POMOC MATERIALNA STUDENTÓW W R. AK. 2022/2023

Należy zapoznać się z regulaminem świadczeń dla studentów oraz harmonogramem wnioskowania.

Termin

Czynności postępowania

od 17.10.2022 r. godz. 10:00
do 31.10.2022 r. godz. 10:00
Generowania wniosków stypendialnych w USOSweb UwB o:
stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.
od 17.10.2022 r. godz. 10:00
do 25.10.2022 r. godz. 10:00
Generowania wniosków stypendialnych w USOSweb UwB o stypendium rektora.
do 3.11.2022 r. godz. 14:00 Uzupełnianie przez studentów braków we wnioskach o stypendium rektora cofniętych do uzupełnienia.
do 7.11.2022 r. godz. 14:00 Uzupełnianie przez studentów braków we wnioskach 
(o stypendium socjalne, zapomogi, stypendium dla osób niepełnosprawnych)
cofniętych do uzupełnienia.

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 października 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2022/2023.

Zarządzenie nr 55 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r.  sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zarządzenie nr 30 Rektora UwB z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów UwB - obowiązujący od 1 października 2019 r.

Zarządzenie nr 73 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentow Uniwersytetu w Białymstoku

 

Od roku akademickiego 2022/2023 świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wnioski studenta w systemie USOSweb wyłącznie w wersji elektronicznej

Oświadczenie o dochodach 2021 wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek oraz wniosek o stypendium socjalne powinny być wypełnione, podpisane i złożone w wersji elektronicznej.

Wnioski o stypendium rektora wraz z dokumentami zaświadczającymi
o dodatkowych osiągnięciach studenta powinny być wypełnione, podpisane i złożone w wersji elektronicznej.


Wnioski o zapomogi wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek powinny być wypełnione, podpisane i złożone w wersji elektronicznej. 

 

Decyzja stypendialna wysyłana jest na adres e-mailowy studenta.

Wypłata stypendiów odbywa się wyłącznie na konto bankowe, którego student jest właścicielem lub współwłaścicielem (nie osobą upoważnioną).

Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca,  w którym student został skreślony z listy studentów lub z innego powodu utracił prawo do świadczenia.

Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o stypendia z funduszu stypendialnego (z wyłączeniem stypendium rektora). Student, któremu stypendium zostało przyznane przed rozpoczęciem urlopu nie traci do niego prawa.

Przypominamy! Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Student nie może pobierać stypendium jeżeli:

 • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 • ukończył studia pierwszego stopnia i studiuje na kolejnym kierunku studiów również na pierwszym stopniu,
 • pobiera stypendium na innym kierunku studiów
 • jest kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służb państwowych, jeśli podjął studia na podstawie skierowania lub otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie właściwych przepisów,
 • studiuje dłużej niż 12 semestrów, nawet jeśli w tym czasie nie pobierał stypendium, z zastrzeżeniem, że:
  • na studiach pierwszego stopnia stypendium przysługuje nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • na studiach drugiego stopnia stypendium przysługuje nie dłużej niż przez 7 semestrów,
  • do liczonych semestrów nie wliczają się semestry kolejnych studiów pierwszego stopnia. Semestr podczas którego student studiuje na kilku kierunkach jednocześnie liczony jest jako jeden. Do liczby semestrów wlicza się czas, kiedy student przebywa na urlopie.

Student może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli:

 • pobiera świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów,
 • nie poinformuje Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczeń.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu stypendialnego podlegają zwrotowi.

 

Wysokość stawek stypendiów oraz zapomóg w roku akademickim 2022/2023

Komunikat nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2022/2023

Dokumenty do stypendium socjalnego W ROKU AK. 2022/2023:

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenia o dochodach studenta i pełnoletnich członków rodziny (tj. rodziców i współmałżonków, rodzeństwo i dzieci  uczące się do 26 roku życia), odpowiednie do sytuacji w rodzinie:

1. Obowiązkowo dla studentów z dochodem nieprzekraczającym 600 zł - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny (to nie jest dokument o niekorzystaniu z pomocy społecznej), w przypadku braku tego dokumentu student nie otrzyma stypendium (może być ono przyznane, jeśli student opisze i udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny);

2. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego studenta i wszystkich pełnoletnich (w momencie składania wniosku!) członków jego rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2021 (oddzielne dla rodziców studenta, nawet jeśli rozliczali się razem), z informacją o wysokości zwrotu podatku z tytułu ulgi prorodzinnej;

3. Oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2021 - obowiązkowo dla każdego pełnoletniego członka rodziny;

4. Zaświadczenia studenta i członków jego studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w roku 2021 (tylko z ZUSuKRUSu lub Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA) - niezbędne dla każdego, kto ma wykazany jakikolwiek dochód w zaświadczeniu z US (to nie jest zaświadczenia o byciu ubezpieczonym w KRUSie);

5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodzie osiągniętym w 2021 r. z działalności rozliczanej na zasadach zryczałtowanych zawierające stawkę procentową podatku;

6. Zaświadczenie o wysokości dochodów studenta lub członka jego rodziny za rok 2021, w przypadku, jeśli osiąga on dochody poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego);

7. W przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie etc.) oraz PIT 11 lub odpowiedni studenta i członka jego rodziny (z 2021 r.);

8. W przypadku uzyskania dochodu w roku 2021 - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka jego rodziny (PIT 11) oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany;

9. W przypadku uzyskania dochodu w roku bieżącym - dokument określający termin uzyskania dochodu oraz wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany;

10. Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka jego rodziny i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;

11. Nakaz płatniczy podatku rolnego z 2021 roku lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w całym roku kalendarzowym 2021;

12. Umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, w związku z pobieraniem emerytury lub renty rolniczej, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty strukturalnej;

13. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

14. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

15. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w roku ubiegłym, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

16. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą;

17. Decyzje Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń lub zaświadczenie o ich wysokości w roku 2021 (od stycznia do grudnia);

18. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenie alimentacyjne lub orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

19. Odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu rodzica studenta;

20. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

21. Odpis zupełny aktu urodzenia studenta - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

22. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka studenta lub rodzeństwa studenta, powyżej 18 roku życia, o ile nie uczy się i pozostaje na utrzymaniu studenta lub rodziców/opiekunów prawnych studenta;

23. Aktualne na rok szkolny/akademicki 2022/2023 zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci studenta do 26 roku życia;

24. Odpis skrócony aktu urodzenia dzieci lub rodzeństwa studenta do 18 roku życia, w przypadku nieuczęszczania do szkoły;

25. Akt małżeństwa studenta;

26. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców - tylko dla studentów, o których mowa w § 17 ust. 4 Regulaminu;

27. Kartę pobytu/Kartę Polaka- w przypadku cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli polskich;

28. Oświadczenie studenta potwierdzające zamieszkanie w domu studenckim lub innym obiekcie - w przypadku wnioskowania o stypendium w zwiększonej wysokości;

29. Zaświadczenie z Urzędu Pracy - w przypadku osób bezrobotnych;

30. Ewentualnie inne dokumenty niezbędne do ustalenia dochodów rodziny studenta.

Oświadczenie członków rodziny muszą być wypełnione i podpisane przez osoby, których dotyczą.