Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Studenci / Praktyki studenckie
Sprawy organizacyjne praktyk prowadzone są przez:

Studia stacjonarne

KIERUNEK

KONTAKT

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, jednolite magisterskie

mgr Kamila Andrzejuk

k.andrzejuk@uwb.edu.pl

85 745 73 98

 

mgr Marta Firańczyk

m.firanczyk@uwb.edu.pl

85 745 73 98

 

Pedagogika Specjalna, jednolite magisterskie

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, I stopień

Pedagogika Resocjalizacyjna, I stopień

Pedagogika, I stopień

Pow
Res
AKzA

Praca Socjalna, I stopień

mgr Maria Sidoruk

maria.sidoruk@uwb.edu.pl

85 745 74 00

Studia niestacjonarne

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, jednolite magisterskie

Izabela Małgorzata Konarzewska

i.konarzewska@uwb.edu.pl

85 745 75 40

 

Pedagogika Specjalna, jednolite magisterskie

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, I stopień

Pedagogika Resocjalizacyjna, I stopień

Pedagogika, I stopień

Pow

 

STUDENCI ODBYWAJĄCY PRAKTYKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 • uczestnictwa w zebraniu organizacyjnym z opiekunem praktyk  z ramienia uczelni,
 • zapoznania się z Programem oraz Regulaminem praktyk, 
 • stosowania się do poleceń Organizatora praktyk i przestrzegania regulaminu obowiązującego w placówce,
 • wykonywania zadań stawianych przez opiekuna praktyki,
 • złożenia Deklaracji planowanej praktyki we właściwym dziekanacie najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki,
 • złożenia kopii drugiej strony dzienniczka praktyk z oceną opiekuna z uczelni oraz opiekuna z placówki.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI STUDENT POWINIEN:

 • odebrać Deklarację planowanej praktyki od opiekuna na obowiązkowym spotkaniu organizacyjnym,
 • dokonać wyboru Organizatora praktyk i uzyskać wstępną zgodę na realizację praktyki w danej instytucji,
 • najpóźniej do dwóch tygodni przed rozpoczęciem praktyki, przekazać wypełnioną Deklarację we właściwym dziekanacie.

ZADANIA OPIEKUNA PRAKTYK ZE STRONY UCZELNI:

 • przeprowadza zebranie organizacyjne,
 • wskazuje instytucje, w których można odbyć praktyki,
 • przedstawia treści programowe, termin i wymiar praktyki,
 • omawia kryteria zaliczenia praktyki (terminy i wymagania dokumentacyjne),
 • ocenia przebieg praktyk studenta,
 • przekazuje studentom Deklaracje planowanej praktyki.

UBEZPIECZENIA OD NNW I BADANIA LEKARSKIE W OKRESIE PRAKTYK 

Jeśli placówka wymaga ważnych badań lekarskich i/lub ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków student powinien na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki zgłosić się dziekanatu (osobiście do pok. A9.1 lub e-mail’owo m.jarosz@uwb.edu.pl) w celu ubezpieczenia. Potrzebne do ubezpieczenia dane: termin odbywania praktyki (zgodnie z harmonogramem), imię i nazwisko studenta, nr albumu oraz PESEL.

Ubezpieczenie to jest dobrowolne (nie ma obowiązku ubezpieczania się).