Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Studenci / Stypendia / Stypendium socjalne
Stypendia socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód rodziny studenta ustala się na podstawie zaświadczeń i oświadczeń dołączonych przez studenta do wniosku. Dochód ten jest ustalany na postawie dochodu z roku bazowego (rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student składa wniosek o stypendium: w roku akademickim 2022/2023 dochody za 2021 rok), z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu (w rozumieniu Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych).

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie może otrzymywać student studiów stacjonarnych, z dochodem uprawniającym do pobierania najwyższego stypendium socjalnego (z dochodem nieprzekraczającym najniższego przedziału dochodowego), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby mu lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student spełniający powyższe warunki, może również otrzymywać stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub innym obiekcie. Do otrzymania  zwiększenia nie jest potrzebne tymczasowe zameldowanie czy umowa najmu pokoju/mieszkania, wystarczy oświadczenie studenta.

Ważne: Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł, jeśli nie dołączy do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny (zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce i § 17 ust. 6 Regulaminu). Nie jest to zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń, lub niekorzystaniu z pomocy OPSu.

Stypendium może być przyznane w powyższym przypadku, jeśli przyczyny niedołączenia do wniosku ww. zaświadczenia były uzasadnione oraz student w sposób wiarygodny i zupełny udokumentuje źródła utrzymania rodziny (§ 17 ust. 7 i 8 Regulaminu).

Dotyczy to także obcokrajowców studiujących na zasadach obywateli polskich.

 

Przed wypełnieniem wniosku o stypendium socjalne (w USOSweb UwB) → zakładka dla wszystkich → ikonka wnioski) koniecznie wypełnij oświadczenia o dochodach.

Do oświadczenia o dochodach niezbędne jest dołączenie wszystkich załączników w wersji elektronicznej.

Wypełnienie wniosku (w USOSweb UwB) o stypendium socjalne będzie możliwe dopiero po wypełnieniu oświadczenia o dochodach.

W oświadczeniu trzeba wprowadzić dane członków rodziny oraz wszystkie informacje o dochodach. Przed przystąpieniem do uzupełniania oświadczenia dobrze byłoby zorientować się jakie są źródła dochodów rodziny oraz jak się one zmieniały od stycznia roku bazowego  do chwili obecnej oraz zebrać dokumenty o dochodach. Bez tego etapu nie będzie możliwe prawidłowe wprowadzenie danych. Proszę o bardzo uważne czytanie wszystkich komunikatów w systemie. Pozwoli to uniknąć wielokrotnego poprawiania oświadczenia.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z:

Dokumenty zagraniczne wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego. Jest ono dokonywane tylko przez:

 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych
 • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii,
 • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument,
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Zaświadczenie jest to dokument sporządzony przez właściwy urząd, instytucję.

Oświadczenie to dokument napisany odręcznie lub komputerowo, podpisany przez osobę składającą oświadczenie.

Sposób obliczania dochodu

 1. Skład rodziny studenta brany pod uwagę przy ustalaniu dochodu uprawniającego do otrzymywania stypendium socjalnego:
  • student,
  • małżonek studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
  • rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 2. Fakt zamieszkania/zameldowania studenta poza domem rodzinnym nie stanowi podstawy do uznania go za jednoosobowe gospodarstwo domowe.
 3. Ustalając dochód nie uwzględnia się osób pozostających w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie (tj. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskową lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub zaginionych.
 4. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z nich i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:
  • ukończył 26 rok życia,
  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w punkcie 1.2,
  • ukończył pełnoletność w pieczy zastępczej
  • posiadał w roku bazowym (przez cały rok) i posiada obecnie stałe źródło dochodów, z dochodem miesięcznym netto co najmniej 930,35 zł (1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych),
 5. Źródłem stałego dochodu studenta może być w szczególności: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło. Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. Uczelnia może jednak w szczególnych przypadkach uznać źródło dochodu jako stałe np. w sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta później niż w styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu studenta dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy.
 6. Do dochodu wlicza się:
  1. renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  2. renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  3. świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
   • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
   • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
   • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
   • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
   • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
   • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
   • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
   • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
   • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
   • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne,
   • alimenty na rzecz dzieci,
   • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
   • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.
   • stypendia określone w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
   • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
   • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
   • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, nr 137, poz. 1304, nr 203, poz. 1966 i nr 213, poz. 2081),
   • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
   • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
   • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,
   • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
   • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
   • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
   • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
   • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne,
   • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obliczany na podstawie obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki społecznej,
   • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych studenta i rodziny studenta takie jak:
 7. Do dochodu nie wlicza się:
  • świadczeń o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, tj.:
   • stypendium socjalne,
   • stypendium rektora,
   • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
   • zapomoga,
   • stypendium ministra,
   • stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
   • stypendia z własnych funduszy uczelnianych za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów,
  • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy o systemie oświaty,
  • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
   • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
   • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
   • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych.
 8. Utrata dochodu to sytuacja, kiedy dochód wykazywany w roku bazowym nie jest osiągany w chwili składania wniosku o stypendium.
  • W takiej sytuacji  ustalając dochodów rodziny nie uwzględnia się dochodu utraconego.
  • Utrata dochodu jest spowodowana jedynie wystąpieniem następujących okoliczności:
   • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
   • utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
   • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
   • utratą zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
   • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
   • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
   • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
   • utratą świadczenia rodzicielskiego,
   • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. Uzyskanie dochodu to sytuacja, kiedy w trakcie roku bazowego lub po nim pojawia się nowy dochód i jest on osiągany w momencie składania wniosku o stypendium.
  • W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny w roku bazowym, dochód tej osoby dzieli  się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty.
  • W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny po roku bazowym dochód rodziny powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.
  • Uzyskanie dochodu następuje wyłącznie w wyniku zaistnienia następujących okoliczności:
   • zakończenia urlopu wychowawczego,
   • uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
   • uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
   • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
   • rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14 ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
   • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
   • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
   • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 10. Dochody osiągnięte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. dochody z roku bazowego przeliczenia się na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego tego roku kalendarzowego,
  2. w przypadku uzyskania dochodów po roku bazowym przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym dochód został uzyskany.
 11. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w roku bazowym i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
  • W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
 12. Ustalając dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:
  • oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (za emeryturę lub rentę rolniczą),
  • gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  • gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Student pobierający stypendium jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić komisję stypendialną o zmianie składu rodziny oraz utracie/uzyskaniu dochodu. Należy w takiej sytuacji złożyć nowy wniosek o stypendium.

Student może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli:

 • pobiera świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów,
 • nie poinformuje Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczeń.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu stypendialnego podlegają zwrotowi.