Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Studenci / Zasady zaliczania przedmiotów
Zasady zaliczania przedmiotów

Europejski System Transferu Punktów (ECTS)

ECTS pozwala w sposób prosty i przejrzysty określić zasady odbywania studiów w innej uczelni (za granicą i w Polsce) oraz wymagania konieczne do ich zaliczenia. System daje możliwość porównania programów nauczania, a także ułatwia formalny transfer osiągnięć studenta w nauce z jednej instytucji do drugiej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu punktów ECTS oraz wspólnej skali ocen.

Kluczową rolę w systemie ECTS pełnią trzy dokumenty:

Pakiet informacyjny (Information Package) zawiera ogólne informacje na temat uczelni przyjmującej, kalendarza akademickiego, procedur administracyjnych oraz szczegółowy opis programu studiów i dostępnych zajęć na jednym lub kilku (zwykle pokrewnych) kierunkach studiów. Opis ten dotyczy przede wszystkim formuły zajęć, ich problematyki, wymagań wstępnych, zakresu trwania, sposobu oceny, wartości punktowej oraz innych istotnych danych na temat przedmiotów proponowanych przez uczestniczące w systemie ECTS instytucje Pakiety informacyjne są aktualizowane co roku i łatwo dostępne dla użytkowników sieci elektronicznej.

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to rodzaj kontraktu pomiędzy studentem, a współpracującymi uczelniami (wysyłającą i przyjmującą). Porozumienie to musi zostać podpisane przez wszystkie strony przed wyjazdem studenta za granicę. Student zobowiązuje się w tym dokumencie do zrealizowania określonego programu zajęć wybranych z oferty uczelni przyjmującej. Zatwierdzając porozumienie uczelnia przyjmująca zobowiązuje się zapewnić studentowi udział w wymienionych tamże zajęciach, zaś uczelnia wysyłająca potwierdza wolę uznania zaliczonych przedmiotów według uzgodnionej punktacji i skali ocen ECTS.

Wykaz zaliczeń (Transcript of Records) opisuje osiągnięcia studenta w nauce przed i po okresie studiów za granicą. W wykazie wymienione są wszystkie studiowane przedmioty, ilość zdobytych punktów oraz uzyskane oceny, przyznawane według skali cen danej uczelni, i jeśli to możliwe, według skali ocen ECTS.W systemie ECTS mogą studiować wszyscy chętni studenci współpracujących instytucji, jeśli te wyrażą zgodę i dysponują wystarczającą liczbą miejsc.

Transfer punktów kredytowych w ECTS

Studenci odbywają studia w gościnnej uczelni na podstawie wcześniejszego porozumienia. Porozumienie między macierzystą a gościnną uczelnią powinno określić okres pobytu oraz zbiór przedmiotów realizowanych w tym czasie przez studenta. Za zaliczone pomyślnie przedmioty student otrzymuje stopnie oraz odpowiednią ilość punktów kredytowych. Po powrocie do macierzystej uczelni zaliczone przedmioty i uzyskane za nie punkty będą w pełni uznane i wpisane do rejestru (indeksu) studenta. Student będzie kontynuował studia bez straty czasu (pobytu) oraz punktów kredytowych.

Studenci mogą uczestniczyć w wymianie, jeśli spełniają warunki uzgodnione przez umawiające się uczelnie. Studenci nie powinni wnosić dodatkowych opłat w gościnnej uczelni. Na okres pobytu w innej uczelni nie powinno się pozbawiać studenta przysługujących mu stypendiów. Okres wymiany powinien wynosić od trzech miesięcy do jednego roku. W wymianie mogą uczestniczyć studenci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów.

ZASADY PRZYDZIAŁU PUNKTÓW KREDYTOWYCH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

 1. Punkty ECTS przyporządkowuje się poszczególnym modułom/przedmiotom, jeden pkt ECTS odpowiada 25 – 30 godzinom pracy studenta, związany jest z uzyskaniem założonych efektów kształcenia.
 2. Liczba godzin pracy studenta wyznacza jego udział w różnych formach zorganizowanych przez uczelnię, zajęć z udziałem nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe) oraz czas poświęcony na samodzielną pracę studenta, tj. przygotowanie się do zajęć, wykonanie zadań, które mogą być realizowane poza uczelnią (np. wykonanie projektów, przygotowanie innych samodzielnych prac), przygotowanie się do kolokwiów i egzaminów. Liczba godzin pracy studenta jest szacowana z uwzględnieniem możliwości osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia przez przeciętnego studenta realizującego przedmiot. 
 3. Punkty ECTS przyznaje się za zaliczenie każdego modułu/przedmiotu przewidzianego w planie studiów.
 4. Student uzyskuje punkty ECTS przyporządkowane danemu modułowi/przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie określone w programie studiów wymagania oraz osiągnie założone dla tego modułu/przedmiotu efekty kształcenia, przy czym liczba uzyskanych punktów ECTS nie zależy od uzyskanej przez studenta oceny.
 5. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów do zaliczenia każdego semestru wynosi nie mniej niż 30.
 6. Rada Wydziału ustaliła dopuszczalny roczny deficyt punktów zaliczeniowych, przy którym student może być wpisany na kolejny rok studiów, z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba punktów określonych deficytem nie może być większa niż suma punktów określonych dla dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów w skali roku.
 7. Rada Wydziału ustaliła minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w każdym semestrze. Brak określonej minimalnej liczby punktów zaliczeniowych może być traktowane jako brak postępów w nauce i może być podstawą do skreślenia z listy studentów.
 8. Warunkiem zaliczenia semestru lub roku studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów w terminie ustalonym organizacją roku akademickiego oraz spełnienie innych wymagań określonych w programie studiów dla danego etapu studiówa tym samym uzyskanie określonej liczby punktów ECTS przewidzianej w planie studiów dla danego semestru lub roku.
 9. Za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS, określonym w ustawie pobierana jest opłata za zajęcia dydaktyczne.
 10. Zmiany terminu realizacji przedmiotu lub formy prowadzenia zajęć mogą być dokonywane z zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na zakładane dla danego etapu studiów efekty kształcenia i zapewnią uzyskanie wymaganej do zaliczenia semestru/roku studiów liczby punktów ECTS. Zmiany powinny być wprowadzone nie później niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 11. W przypadku studenta innej szkoły wyższej, w tym również zagranicznej, który chce studiować na Wydziale PiP u którego stwierdzono rozbieżności pomiędzy efektami kształcenia osiągniętymi podczas realizacji dotychczas obowiązującego studenta programu studiów a efektami kształcenia określonymi dla kierunku, profilu i poziomu studiów, na którym student będzie kontynuował kształcenie, dziekan podejmując decyzję o przyjęciu, określa warunki, termin i sposób uzupełnienia różnic programowychDziekan ustala wykaz przedmiotów równoważnych realizowanych na uczelni, z której przenosi się student, wraz z określeniem liczby punktów ECTS przyznanej tym przedmiotom. Decyzje dotyczące przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta w innej szkole wyższej są podejmowane zgodnie z warunkami i trybem przenoszenia zajęć określonymi przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 12. Student ma prawo do studiów za granicą w ramach międzynarodowych umów oraz programów edukacyjnych realizowanych w UwB. Program zajęć na innej uczelni dla studenta UwB ustala indywidualnie opiekun wymiany i zatwierdza dziekan. Program ten wyznacza okres studiów, na który Uniwersytet kieruje studenta do uczelni partnerskiej, oraz wykaz przedmiotów, które student zobowiązany jest zaliczyć, wraz z punktami ECTS, które powinien uzyskać.

Skala ocen stosowanych na Wydziale a skala ocen ECTS

Skala ocen stosowanych
na Wydziale

Skala
ocen
ECTS

Definicja przyjęta w programach EU

5.0 bardzo dobry

A - excellent

wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów

4.5 dobry plus

B - very good

powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami

4.0 dobry

C - good

generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami

3.5 dostateczny plus

D - not good enough

zadowalający, ale ze znaczącymi/istotnymi brakami

3.0 dostateczny

E - poor

praca/wyniki spełniają minimalne kryteria

2.0 niedostateczny

F - bad (fail)


praca/wyniki nie spełniające minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy student powtórzy całość materiału