Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Wydział / Nowości wydawnicze / Nowości wydawnicze – aktualna lista

Rok 2021

 • Ł. Kalisz, Funkcje społeczne szkół salezjańskich w Okręgu Szkolnym Wileńskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021

 • A. Dakowicz, Zadowolenie z małżeństwa. Pedagogiczne implikacje dotyczące osobistego rozwoju małżonków, relacji małżeńskich i rodzicielskich, Wydawnictwo w Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021

 • A. Sakowicz-Boboryko, J. Szada-Borzyszkowska, D. Otapowicz, M. Bilewicz, Aktywność zawodowa kobiet z niepełnosprawnością - stan uwarunkowania potrzeby, Wydawnictwo w Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021

 • I. Dychawy-Rosner, K. Sawicki (ed.), Youth Work Reader - Issues and Contexts, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022

 • E. Jakubowska, Wychowanie obywatelskie w młodszym wieku szkolnym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2021.

 • B. Tołwińska, Kierowanie szkołą jako organizacją uczącą się. Studium przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021

 • W. T. Danilewicz, "Moi rodzice pracowali za granicą". Dorosłe dzieci migrantów o praktykach rodzinnej codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021.

 • M. Sobecki, Tożsamość społeczno-kulturowa młodzieży akademickiej w wymiarze religijnym, Wydawnictwo Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021

 • A. Butarewicz-Głowacka, Mentoring jako metoda wsparcia społecznego. Studium Teoretyczno - empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021

 • A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, A. Szwarc(red.), Edukacja w przestrzeni społecznej - paradygmaty zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021

 • A. Karpińska, W. Wróblewska, P. Remża (red.), Edukacja zorientowana na ucznia i studenta, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021

 • A. Karpińska, M. Zińczuk, K. Kowalczuk, Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021

 • M. Kowalczuk-Walędziak, Building a Research-Rich Teaching Profession.
  The Promises and Challenges of Doctoral Studies as a Form of Teacher Professional Development
  , Series: Higher Education Research and Policy, Volume 10, Peter Lang Publishing Group, 2021

Rok 2020

 • K. Nadachewicz, M.  Bilewicz, Nauczyciel wczesnej edukacji wobec wyzwań pedagogiki inkluzyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020
 • B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, Kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej - studium empiryczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020
 • J. Nikitorowicz, Edukacja międzykulturowa w perspektywie paradygmatu współistnienia kultur, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020
 • K. Konaszewski, Pedagogika wrażliwa na resilience. Studium teoretyczno-empiryczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020
 • A. Sobolewska-Popko, Orientacje życiowe współczesnych matek, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020
 • J. Muszyńska, Poczucie wspólnotowości i partycypacja społeczna w perspektywie pedagogicznej. Casus środowisk wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020
 • A. Krajewska, Teoretyczne, badawcze i praktyczne podstawy dydaktyki akademickiej we współczesnej szkole wyższej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020
 • T. Prymak, Świadomość prawna w profilaktyce zachowań problemowych młodzieży szkolnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020
 • A. Józefowicz, Obrazy dzieciństwa w polskiej prozie dziecięcej XXI wieku. W poszukiwaniu kontekstów edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020
 • J. Uszyńska-Jarmoc (red.), Potrzeba autonomii, kompetencji i relacji społecznych dziecka w kontekście teorii oraz praktyki wczesnej edukacji, Wydawnictwo Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020
 • M. Głoskowska-Sołdatow (red.), Środowisko edukacyjne jako przestrzeń współpracy różnych podmiotów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020
 • E. Kryńska, Ł. Kalisz, A. Suplicka (red.), Dziecko w historii - sytuacja dziecka w odrodzonym państwie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020
 • J. Sacharczuk, Pamięć społeczna z perspektywy edukacji regionalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020

Rok 2019

 • J. Nikitorowicz, A. Młynarczuk-Sokołowska, U. Namiotko (red.), Przestrzenie międzykulturowe w badaniach i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019
 • M. M. Perkowska, Postawy młodzieży akademickiej wobec transplantacji, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2019
 • A.Szafranek, M.Halicka, Studium społeczno-prawne przemocy małżeńskiej/partnerskiej wobec starszych kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019
 • M. Żywno (red.), Aktywne społeczności lokalne jako czynnik budowania poprawnych relacji w środowisku, Książnica Podlaska, Białystok 2019
 • W. Wróblewska, Trendy we współczesnej dydaktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019
 • M. Kowalczuk-Walędziak, A. Korzeniecka-Bondar, W. Danilewicz, G. Lauwers G. (red.), Rethinking Teacher Education for the 21st Century. Trends, Challenges, New Directions, Barbara Budrich Publishers 2019
 • B. Dudel, K. Zajączkowska, Multizegar. Nauka pomiaru czasu, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2019
 • A. Cudowska, Elena Baj, L. Siluk, M. Walewska, Twórcze orientacje życiowe studentów. Polsko-białoruskie studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019
 • I. Klonowska, M. Konopczyński, J. Stawnicka (red.), Polska Policja w perspektywie współczesnej nauki. Refleksje interdyscyplinarne, Komenda Główna Policji, Warszawa 2019
 • A. Harbatski, Antropologia pedagogiczna. Rozwój antropologii pedagogicznej w czasie i przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019
 • A. Karpińska, M. Zińczuk, P. Remża (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • J. Szymanowska, Jakość życia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w kontekście wsparcia społecznego i kultury działań pomocowych, Studium Pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019
 • M. Sobecki, D. Misiejuk, J. Muszyńska, T. Bajkowski (red.), Człowiek Pogranicza, Wyzwania humanistycznej edukacji. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Nikitorowiczowi, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019 
 • A. Karpińska, K. Borawska - Kalbarczyk, K. Kowalczuk, Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • A. Karpińska, A. Szwarc, W. Wróblewska, Edukacja całożyciowa wybrane obszary, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019

Rok 2018

 • W. Ambroziak, A. Kieszkowska, K. Sawicki (red.), Współczesne dylematy resocjalizacyjne, W stronę twórczej resocjalizacji. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Konopczyńskiemu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018
 • A. Kożyczkowska, A. Młynarczuk-Sokołowska, Kulturowe konteksty dzieciństwa. Szkice antropologiczno-pedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018.
 • T. Adamski, K. Arcimowicz, K. Citko, E. Kępa, Świat wartości i jego reprezentacje we współczesnych filmach i serialach, Wydawnictwo VEDA sp. z o.o., Warszawa 2018 
 • E. Kryńska, A. Suplicka, U. Wróblewska, Dzieje oświaty w regionie – województwo białostockie (1919-1939), Oficyna Wydawnicza ASPRA, Białystok 2018
 • M. Zemło, A. Sakowicz-Boboryko, M. Bilewicz, M. Dziekońska, D. Otapowicz, J. Szada-Borzyszkowska, J. Mantur, W kierunku inkluzji społecznej, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Białystok-Gdańsk 2018
 • J. Uszyńska-Jarmoc, B. Kunat, Debiutant czy ekspert? Identyfikacja i samoocena uzdolnień uczniów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018
 • T. Sosnowski, Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej, Studium Socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018
 • A. Korzeniecka-Bondar, Codzienny czas w szkole. Fenomenograficzne studium doświadczeń nauczycieli, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018
 • K. Konaszewski, L.Kwadrans, Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Uwarunkowania środowiskowe, Oficyna Wydawnictwo Impuls, Kraków 2018
 • B. Mirucka, Podmiot ucieleśniony. Psychologiczna analiza reprezentacji ciała i tożsamości cielesnej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018
 • M.Halicka, A. Szafranek, L. Dakowicz (red.), Mistrz i przyjaciel Ojciec Profesor Leon Benigny Dyczewski OFMConv., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018
 • T. Bajkowski, U źródeł tożsamości rodzinnej, system rodzinny w percepcji młodzieży akademickiej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018
 • K. Sawicki, Diady, kliki, gangi. Młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, Oficyna Wydawnictwo Impuls, Kraków 2018
 • W. Danilewicz, J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.), Tom 2: Koncepcje-Praktyki, Oficyna Wydawnictwo Impuls, Kraków 2018
 • A. Cudowska (red.), Życie wartościowe w perspektywie aksjologii pedagogicznej, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018

Rok 2017

 • A. Kisielewska, A. Kisielewski, M. Kostaszuk-Romanowska (red.), PRL-owskie re-sentymenty, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017
 • K. Czykier, T. Sosnowski, T. Bajkowski (red.), Wartości-Edukacja-Przemiany, Inspiracje dla teorii i praktyki społecznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku 2017
 • E. J. Kryńska, A. Suplicka, U. Wróblewska (red.), Dziecko w historii-w kręgu kultury chrześcijańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2017
 • J. Nikitorowicz, Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości, Oficyna Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017
 • B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
 • M. Halicka, J. Halicki, A. Szafranek, E. Kramkowska, Kobiety doświadczające przemocy w rodzinie i ich ochrona. Aspekty prawne i społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2017
 • A. Kisielewska, A. Kisielewski, M. Kostaszuk-Romanowska (red.), Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy, Wydawnictwo Pryzmat, Białystok 2017
 • A. Cudowska, Twórcze orientacje życiowe. Zdrowie i dobrostan, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2017

Rok 2016

 

 • J. Nikitorowicz, A. Młynarczuk-Sokołowska, U. Namiotko (red.), Edukacja w warunkach wielokulturowości konteksty społeczno-metodyczne, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016
 • K. Winiecka, Strategia-Nigracja-Adaptacja Rodziny młodych migrantów polskich w Londynie po przystąpieniu Polski do Uni Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016
 • E. Kramkowska, Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Wydawnicctwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016
 • E. Żyłkiewicz-Płońska, Europejski wymiar w edukacji młodzieży akademickiej studium porównawcze, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016
  Karol Kowalczuk, Tożsamość wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016
 • K. Kowalczuk, Edukacja w pikselach,gry komputerowe w procesie kształcenia, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016
 • M. Halicka, J. Halicki, E. Kramkowska (red.), Starość. Poznać, przeżyć, zrozumieć, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016
 • M. Halicka, J. Halicki, K. Czykier (red.), Niepełnosprawność. Poznać przeżyć, zrozumieć, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016
 • A. Kisielewska, A. Kisielewski (red.), Mity, legendy i historie, Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza, część II, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016
 • D. Otapowicz, A. Sakowicz-Boboryko, M. Bilewicz, D. Wyrzykowska-Koda, Autonomia osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2016
 • A. Konopacki (red.), Miejsca wspólnej pamięci Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wydawnictwo Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Podlaski, Białystok 2016
 • M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski (red.), Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016
 • M. Bilewicz, Sytuacja życiowa i funkcjonowanie w rolach społecznych młodzieży z niepełnosprawnością wzroku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016
 • A. Chańko (red.), Uwarunkowania zachowań przestępczych dziewcząt i kobiet, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Łomża 2016
 • A. Kisielewski, A. Kisielewska (red.), Mity, legendy i historie. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza, cz. II, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016
 • A. Młynarczuk-Sokołowska, Teoria i praktyka międzykulturowej edukacji nieformalnej w kontekście działań adresowanych do dzieci, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016
 • B. Boćwińska-Kiluk, U. Namiotko, A. Settimi Duca, R. Penna, F. Suvini, H. Erbaba, B. Soyer, M. Paipare, J. Duhovska, S. Patiar, R. Williams, Raport Projektu MUSA (Music. Performing. Creative arts for healthcare sector): Muzyka, sztuki widowiskowe i zawody artystyczne zaangażowane w opiece zdrowotnej, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok 2016
 • M. Głoskowska-Sołdatow, Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016
 • M. Sobecki, Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Studium z pogranicza Polsko-Litewsko-Białorusko-Ukraińskiego, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016
 • T. Olchanowski, Kultura Manii, ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia, Warszawa 2016
 • A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, A. Szwarc (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2016
 • A. Karpińska, W. Wróblewska, K. Kowalczuk (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2016
 • A. Karpińska, M. Zińczuk, P. Remża (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2016
 • A. Konopacki, G. Czerwiński (red.), Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, Naukowa Seria Wydawnicza Colloquia Orientalia Bialostocensia. Lieratura/ Historia, Studia Tatarskie, Seria 5, Białystok 2016
 • A. Harbatski, E. Krysztofik-Gogol (red.), Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016
 • E. Bochno, A. Korzeniecka – Bondar (red.), Naukowa wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Pedagogów przy KNP PAN, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016
 • B. Kunat, Spełnieni, ale niedoceniani. Rozwój zawodowy nauczycieli plastyki, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2016
 • A. Sakowicz-Boboryko, Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016
 • A. Krajewska, Współdziałanie dydaktyczne nauczycieli akademickich i studentów a jakość kształcenia na przykładzie studiów pedagogicznych, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2016
 • Z. Olek-Redlarska, W kręgu kultury i literatury dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016
 • M. Sobecki, B. Marciuk, T. Adamski, Gaudeamus igitur… 40-lecie Chóru Uniwersytetu w Białymstoku, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2016
 • M. Głoskowska-Sołdatow, Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016
 • M. Sobecki, Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Studium z pogranicza Polsko-Litewsko-Białorusko-Ukraińskiego, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016
 • T. Olchanowski, Kultura Manii, ENETEIA wydawnictwo Szkolenia, Warszawa 2016
 • Cz. Dziekanowski, Głodne oczy, ENETEIA wydawnictwo Szkolenia, Warszawa 2016

Rok 2015

 • A. Młynarczuk-Sokołowska (red.), Przygody Innego. Bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich, Wydawnictwo Fundacja Dialog, Białystok 2015
 • U. Wróblewska, Karaimi wileńscy w okresie międzywojennym. Edycja protokołów z posiedzeń organizacji karaimskich. Wybór i opracowanie, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2015
 • A. Rudnik, J. Sacharczuk, U. Wróblewska, Między słowami a życiem – podróż po świecie dziecka. Konteksty pedagogiczne, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2015
 • A. Kienig, A, Suplicka (red.), Uczenie się przez praktykę - nowe rozwiązania w kształceniu nauczycieli
 • E. J. Kryńska, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig (red.), Kultura edukacji szkoły wyższej. Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015
 • M. Wróblewska, Kompetencje twórcze w dorosłości, wyd. Trans Humana, Białystok 2015
 • A. Kisielewski (red.), Sztuka i nie-sztuka Rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej i kulturze najszerzej pojętej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015
 • W. J. Burszta, A. Kisielewski (red.), Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, Wyd. Nauka i Innowacje, Poznań 2015
 • J. Uszyńska-Jarmoc, M. Bilewicz, Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży - Teoria i badania, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015
 • J. Uszyńska-Jarmoc, K. Nadachewicz, Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży - Praktyka edukacyjna, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015
 • J. Uszyńska-Jarmoc, B. Kunat, J. Mantur, Zdolny, ale jak? (Auto)diagnoza zdolności i uzdolnień uczniów, wyd. Centrum Kształcenia Ustawicznego, Białystok 2015
 • J. Uszyńska-Jarmoc, B. Kunat (red.), Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka, wyd. Trans Humana, Białystok 2015
 • J. Dąbrowska, Uniwersytet w Białymstoku  in statu nascendi 1968-1997, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2015
 • B. Dudel, Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015
 • A. Młynarczuk-Sokołowska, Od obcości do inności. Międzykulturowa edukacja nieformalna na przykładzie działań polskich organizacji pozarządowych, Wydawnictwo Akademickie Żak 2015
 • U. Wróblewska, Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2015
 • A. Józefowicz, J. Chaciński, E. Krysztofik-Gogol, T. Adamski (red.), Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej. Idee, koncepcje i rozwiązania metodyczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015
 • B. Kunat, J. Robaczewska, Kreatywność w biznesie. Czyli jak rozwijać twórczy potencjał przedsiębiorców w zakresie współpracy z przedsiębiorcami?, Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy,  Saarbrucken 2015
 • Z. Olek-Redlarska, Portrety imion dziecięcych, Oficyna Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2015
 • B. Boćwińska-Kiluk, U. Namiotko (red.), Recognition Map of Creative and Performing Arts Professions in Healthcare in Europe wydana w ramach projektu MUSic, performing and creative Arts professions involved in healthcare; a portal for VET promotion and mutual recognition of profile, Ankona 2015
 • A. Suplicka, Prywatne szkoły średnie ogólnokształcące I zawodowe w województwie białostockim w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015
 • A. Kisielewski, W. J. Burszta (red.), Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015
 • E. Jaszczyszyn, J. Szada-Borzyszkowska, M. Styczyńska (red.), Język w komunikacji, tom 3,  Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce 2015
 • E. J. Kryńska, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig (red.), Kultura edukacji szkoły wyższej. Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015
 • A. Harbatski, Prawosławie w duchowym życiu Białorusi, Wydawnictwo Państwowy Uniwersytet im. A. Puszkina, Brześć 2015
 • K. Sawicki, A. Chańko, R. Ćwikowski (red.), Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji, Centrum Sprawiedliwości Naprawczej dla Nieletnich w Białymstoku, Białystok 2015
 • K. Borawska-Kalbarczyk, Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015

Rok 2014

 

Rok 2013

 • E. Kryńska, A. Suplicka, U. Wróblewska (red.), Dziecko w historii-wątek korczakowski, Wyd. Trans Humana, Białystok 2013
 • J. Nikitorowicz (red.) Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013
 • T. Pilch, T. Sosnowski (red.), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2013
 • E. Jaszczyszyn, J. Szada-Borzyszkowska, Edukacja w kreowaniu współczesnej rzeczywistości. Możliwości i ograniczenia, tom II, Wyd. Ewa Jagiełło, Siedlce 2013
 • K. Margetts, A. Kienig (eds.), International Perspectives on Transition to School. Reconceptualising beliefs, policy and practice, Rouledge, Taylor&Francis Group, London – New York 2013
 • Ł. Kalisz, 20-lecie Studium Teologii w Białymstoku, Wyd. Trans Humana, Białystok 2013
 • T. Bajkowski, K. Sawicki, T. Sosnowski, Sytuacja społeczna i perspektywy zawodowe 15+ - czynniki, bariery, dobre praktyki. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na lokalny rynek pracy, Wyd. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2013
 • K. Arcimowicz, Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2013
 • Cz. Dziekanowski, Bezkresna narracja, Wyd. Eneteia, Warszawa 2013
 • J. Górnikiewicz, E. Jaszczyszyn (red.), Child in the world of education, Wyd. Trans Humana, Białystok 2013
 • A. Konopacki, Wydanie źródła pt. Piotr Czyżewski, Alfurkan tatarski prawdziwy na czterdzieści części rozdzielony, Białystok 2013
 • D. Misiejuk, Dziedzictwo i dziedziczenie w kontekście procesów socjalizacji, Wyd. Trans Humana, Białystok 2013
 • T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, A. Szczurek-Boruta (red), Szkoły dla mniejszości narodowych i społecznych w Polsce-stan, problemy i perspektywy, Warszawa–Cieszyn–Białystok 2013
 • J. Muszyńska, W. Danilewicz, T. Bajkowski (red.), Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 2013.
 • J. Nikitorowicz, T. Lewowicki, A. Szczurek – Boruta (red.) Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce, Wyd. WSP ZNP, Warszawa 2013
 • J. Nikitorowicz, M. Sobecki, W. Danilewicz, J. Muszyńska, D. Misiejuk, T. Bajkowski, Kompetencje do komunikacji międzykulturowej  w aspekcie wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 2013
 • T. Olchanowski, Pedagogika a paradygmat nieświadomości, Wyd. Eneteia, Warszwa 2013
 • M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski (red.), Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego (red.), Wyd. Akad. Żak, Warszawa 2013
 • K. Szorc, Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów, Wyd. Impuls, Kraków 2013
 • J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel (red.), Social context of child development, Wyd. Trans Humana, Białystok 2013
 • J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013

 

Rok 2012

 •  Bajkowski T., Sawicki K. (red.),  Młodzież – Kultura – Tożsamość, Trans Humana, Białystok 2012
 •  K. Citko, M. Morozewicz (red), Autobiografizm w kulturze współczesnej, Wyd. Trans Humana, Białystok 2012
 •  Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Kienig A. (red.), Potrzeby edukacyjne ucznia w pedagogicznej perspektywie. Publikacja podsumowująca realizację projektu „Nauczyciel XXI wieku”, Wyd. Libra, Białystok 2012
 • Harbatski A., Swiryd A., Historia religii świata, Metodologiczne rekomendacje. Podręcznik akademicki, Wyd. Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu w Brześciu, Brześć 2012.
 • Jaszczyszyn E., Andrzejewska J. (red.), Let’s meet – Let’s respect each other. Report from the Project to support, Polish Committee of the World Organisation for Early Childhood Education, Warsaw 2012.
 • Kienig A. (red.), Rozwój Kompetencji kluczowych w edukacji młodzieży gimnazjalnej, Wyd. Libra, Białystok 2012.
 • Korzeniecka-Bondar A., Tołwińska B., Wróblewska U. (red.), Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych. Eksploracje – analizy – interpretacje, „XVII Zeszyt Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN”, Wyd. Trans Humana, Białystok 2012.
 • Kowalczuk-Walędziak M., Poczucie sprawstwa społecznego pedagogów. Studium teoretyczno – empiryczne, Wyd. Impuls,  Kraków 2012
 • E. Kryńska, Ł. Kalisz, A. Konopacki (red.), Kobieta a patriotyzm : konteksty historyczno-pedagogiczne XVI–XX wieku, Trans Humana, Białystok 2012.
 • E. Kryńska, A. Szarkowsa, U. Wróblewska (red.), Kobieta a patriotyzm: konteksty historyczno-pedagogiczne XX-XXI wieku. Trans Humana, Białystok 2012.
 • E. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961). Trans Humana, Białystok 2012.
 • E. Kryńska, Skazane za patriotyzm : "druga konspiracja" na Białostocczyźnie 1945-1956. Trans Humana, Białystok 2012.
 • J. Szymanowska (red.) Ewaluacja w pracy socjalnej : badania, kształcenie, praktyka. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012.
 • J. Uszyńska-Jarmoc, A. Cichocki (red.) Edukacja elementarna w teorii i praktyce. Białystok2012, Trans Humana.
 • U. Wróblewska, A. W. Brzezińska, P. Szwiec (red.) Krajobraz kulturowy i społeczny Żuław Elbląskich. Wydawnictwo OPALGRAF, Opalenica 2012.
 • U. Wróblewska. Oświata Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2012.