Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Wydział / Fundusze Europejskie / Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego
Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego

Opis

Uniwersytet w Białymstoku rozwija dostępność i projektowanie uniwersalne - dzięki NCBiR

Uniwersytet w Białymstoku rozwija dostępność i projektowanie uniwersalne - dzięki NCBiR

Ponad milion zł otrzyma UwB na szkolenia, wizyty studyjne i seminaria dla kadry dydaktycznej, która chce rozwinąć swoje kompetencje z zakresu projektowania uniwersalnego. Uczelnia zdobyła te środki w ramach konkursu, który zorganizowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt pt. „Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” (POWR.03.04.00-00-KP15/21), będzie realizowany w okresie: 01.10.2021 r. – 28.02.2023 r. Jego wartość opiewa na sumę: 1 037 127,51 zł, z czego 1 000 527,51 zł to dofinansowanie ze środków UE.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych w zakresie projektowania uniwersalnego kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku poprzez udział m.in. w szkoleniach, wizytach studyjnych, seminarium metodycznym. Grupę docelową projektu stanowi 134 pracowników 9 wydziałów UwB. To nauczyciele akademiccy, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje i wprowadzić elementy projektowania uniwersalnego do realizowanego programu kształcenia.

Projektowanie uniwersalne jest strategicznym podejściem do planowania i projektowania otoczenia społecznego w taki sposób, aby zapewnić równy dostęp wszystkim jego uczestnikom. Należy zaznaczyć, że nie chodzi w tym jedynie o likwidowanie barier architektonicznych, ale również o dostępność cyfrową, komunikacyjną czy społeczną. Koncepcja projektowania uniwersalnego uwzględnia wszystkich uczestników życia społecznego, czyli nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale też osoby, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone np. osoby starsze czy kobiety w ciąży - wyjaśnia dr hab. Tomasz Bajkowski, prof. UwB - prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk o Edukacji UwB i koordynator projektu.

Dodaje, że podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie planowania zajęć dydaktycznych w myśl projektowania uniwersalnego, ma w swoim założeniu uwrażliwiać społeczność uniwersytecką na problemy ludzi o specjalnych potrzebach, ale też ułatwiać takim osobom swobodny dostęp do kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku.

Poprzez realizację tego typu projektów stajemy się Uniwersytetem dostępnym, zarówno w sferze mentalnej, jak również w sferze komunikacyjnej, cyfrowej, architektonicznej, naukowo badawczej oraz dydaktycznej - dodaje prof. Tomasz Bajkowski.

Działania zaplanowane w ramach projektu:

  • Szkolenia w obszarze projektowania uniwersalnego – skierowane do 134 pracowników dydaktycznych. Zakłada się przeprowadzenie trzech form szkoleniowych tj. szkolenia stacjonarne w Białymstoku, szkolenia wyjazdowe oraz szkolenie wyjazdowe na zamiejscowym Wydziale UwB w Wilnie.
  • Seminarium metodyczne z zakresu projektowania uniwersalnego zakończone wydaniem monografii wieloautorskiej.
  • Organizacja wizyt studyjnych dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu w Białymstoku do Irlandii oraz Norwegii.
  • Platforma internetowa – planuje się utworzenie w ramach projektu specjalnej platformy internetowej która będzie wspierała pracowników dydaktycznych we wdrażaniu idei projektowania uniwersalnego na poszczególnych Wydziałach Uniwersytetu w Białymstoku.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w listopadzie 2021 r., a informacje na te temat będzie można znaleźć na stronach internetowych, w pismach przewodnich do władz poszczególnych wydziałów UwB oraz w social mediach.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Open Education Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Projekt jest kontynuacją realizowanych na Uniwersytecie w Białymstoku innych projektów i działań związanych z popularyzacją idei dostępności oraz projektowania uniwersalnego. Prekursorem działań w tym obszarze na UwB jest Wydział Nauk o Edukacji, który w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków PO WER dokonał m.in. zmiany programu studiów (uwzględniając przedmioty dot. projektowania uniwersalnego) oraz przeprowadził szkolenia dla pracowników dydaktycznych. Projekt został wypracowany przy wsparciu Uczelnianego Zespołu ds. Grantów Dydaktycznych kierowanego przez dr. hab. Krzysztofa Korotkicha, prorektora ds. dydaktycznych UwB.


Informacja o wynikach konkursu dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Dokumenty i harmonogramy

Dostępne na stronie projektu - https://kompetencjepu.uwb.edu.pl/

Kontakt

Dostępne na stronie projektu - https://kompetencjepu.uwb.edu.pl/

Dokumenty

Dostępne na stronie projektu - https://kompetencjepu.uwb.edu.pl