Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Wydział / Rada Wydziału / Uchwały Rady Wydziału / 2018
Uchwała nr 78 /2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. Uchwała nr 63/2018 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika mgr Małgorzaty Bandach w dniu 27 września 2018 roku


Uchwała nr 62/2018 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Bandach Kompetencje do komunikacji międzykulturowej osób realizujących zadania w obszarze pracy socjalnej przygotowanej pod kierunkiem naukowym promotora dr hab. Mirosława Sobeckiego, prof. UwB i dopuszczenia jej do publicznej obrony


Uchwała nr 61/2018 z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wniosków o przyznanie dyplomów honorowych absolwentom Wydziału Pedagogiki i Psychologii z roku akademickiego 2018/2019


Uchwała nr 60/2018 z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie upoważnienia przez Radę Wydziału promotorów z tytułem doktora  do prowadzenia seminariów licencjackich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019


Uchwała nr 59/2018 z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie upoważnienia przez Radę Wydziału asystentów do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2018/2019   


Uchwała nr 57/2018 z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie przedłuzenia terminu realizacji przewodu doktorskiego mgr Emilii Jakubowskiej


Uchwała nr 56/2018 z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Sobolewskiej-Popko nt. Orientacje życiowe kobiet doświadczających macieżyństwa w różnym wieku na przykładzie województwa podlaskiego pod kierunkiem naukowym promotora dr hab. Agaty Cudowskiej prof. UwB


Uchwała nr 55/2018 z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Bandach nt. Kompetencje do komunikacji międzykulturowej osób realizujących zadania w obszarze pracy socjalnej pod kierunkiem promotora dr hab. Mirosława Sobeckiego, prof. UwB i dopuszczenia jej do publicznej obrony 


Uchwała nr 54/2018 z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika mgr Agnieszce Filipek w dniu 5 lipca 2018 roku


Uchwała nr 53/2018 z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Filipek nt. Wspomaganie człowieka dorosłego w sytuacji przemocy w rodzinie przygotowanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Małgorzaty Cecylii Halickiej, prof. UwB i dopuszczenia jej do publicznej obrony 


Uchwała nr 52/2018 z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w planach studiów podyplomowych, polegająca na obowiązku wystawiania oceny, w stopniu, z każdego przedmiotu kończącego się egzaminem lub zaliczeniem


Uchwała nr 51/2018 z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie zasad określania wyniku studiów na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych, obowiązujących od roku akademickiego 2018/19


Uchwała nr 50/2018 z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie uchylenia dotychczas obowiązujących zasad określania wyniku studiów na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych


Uchwała nr 49/2018 z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Zakładu Psychologii Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii


Uchwała nr 48/2018 z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Wniosku o Otwarcie Przewodu Doktorskiego mgr Justyny Juszczak pod opieką naukową dr hab. Małgorzaty Cecylii Halickiej, prof. UwB 


Uchwała nr 47/2018 z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Dariusza Piekuta nt. Młodzież uzdolniona sportowo wobec wyzwań sportowych i edukacyjnych i wyznaczenia promotora prof. dr hab. Marka Jerzego Konopczyńskiego oraz promotora pomocniczego dr Bożenę Tołwińską 


Uchwała nr 46/2018 z dnia  5 lipca 2018 r.
w sprawie przedłużenia terminu realizacji przewodu doktorskiego mgr Marcie Teresie Bem 


Uchwała nr 45/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Wniosku o Otwarcie Przewodu Doktorskiego mgr Marioli Komorowskiej pod opieką naukową prof. dr hab. Marii Szyszkowskiej 


Uchwała nr 44/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Emilii Wołyniec nt. Młodzież białostocka wobec ryzykownych zachowań seksualnych i wyanaczenia promotora prof. dr hab. Marka Jerzego Konopczyńskiego oraz promotora pomocniczego dr Katarzynę Annę Winiecką 


Uchwała nr 43/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego mgr Małgorzaty Bandach


Uchwała nr 42/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie wyznaczeniarecenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marty Mirosławy Perkowskiej nt. Postawy studentów białostockich uczelni wobec transplantacji. Stan, uwarunkowania, implikacje pedagogiczne pod kierunkiem naukowym promotora dr hab. Wiolety T. Danilewicz, prof. UwB i promotora pomocniczego dr Marty Kowalczuk-Walędziak 


Uchwała nr 41/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie modyfikacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Marty Mirosławy Perkowskiej z Postawy studentów białostockich uczelni wobec transplantologii. Stan, uwarunkowania, implikacje pedagogiczne na Postawy studentów białostockich uczelni wobec transplantacji. Stan, uwarunkowania, implikacje pedagogiczne 


Uchwała nr 40/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie zamknięcia rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Urban nt. Sytuacja społeczno-oświatowa ludności żydowskiej na Podlasiu w okresie okupacji sowieckiej (1939-1941) pod kierunkiem promotora prof. dr hab. Elwiry Jolanty Kryńskiej oraz promotora pomocniczego dr Agnieszki Suplickiej


Uchwała nr 39/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Filipek nt. Wspomaganie człowieka dorosłego w sytuacji przemocy w rodzinie pod kierunkiem promotora dr hab. Małgorzaty Cecylii Halickiej, prof. UwB i dopuszczenia jej do publicznej obrony 


Uchwała nr 38/2018 z dnia 17maja 2018 r.
zmieniająca Uchwałę nr 12 Rady Wydziały Pedagogiki i Psychologii z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie kalkulacji określających średnią stawkę godzinową dla poszczególnych kierunków, poziomów i profili kształcenia stanowiących podstawę do ustalenia opłaty za potwierdzenie efektów uczenia się dla kierunków prowadzonych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii na podstawie wysokości opłat wnoszonych przez obywateli podejmujących studia na zasadach pełnej odpłatności na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 


Uchwała nr 37/2018 z dnia 17maja 2018 r.
zmieniająca Uchwałę nr 9 Rady Wydziały Pedagogiki i Psychologii z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne za pełny cykl kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, ustaloną dla obywateli polskich podejmujących studia na zasadach pełnej odpłatności 

 


Uchwała nr 36/2018 z dnia 17maja 2018 r.
zmieniająca Uchwałę nr 8 Rady Wydziały Pedagogiki i Psychologii z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne za pełny cykl kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, ustaloną dla obywateli polskich i cudzoziemców 


Uchwała nr 35/2018 z dnia 17maja 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Wniosku o Otwarcie Przewodu Doktorskiego mgr Dariusza Piekuta pod opieką naukową prof. dr hab. Marka Jerzego Konopczyńskiego 


Uchwała nr 34/2018 z dnia 17maja 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Wniosku o Otwarcie Przewodu Doktorskiego mgr Emilii Wołyniec pod opieką naukową prof. dr hab. Marka Jerzego Konopczyńskiego 


Uchwała nr 33/2018 z dnia 17maja 2018 r.
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Macieja Zenona Żywno nt. Organizowanie społeczności lokalnej: stan, uwarunkowania, wskazania dla praktyki. Perspektywa pedagogiczna i wyznaczenia promotora dr hab. Wioletę T. Danilewicz, prof. UwB oraz promotora pomocniczego dr Tomasza Prymaka 


Uchwała nr 32/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019


Uchwała nr 30/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie likwidacji na kierunku Pedagogika specjalności edukacja dla bezpieczeństwa i edukacja wizualna pierwszego stopnia oraz specjalności edukacja dla  bezpieczeństwa i pedagogika regionalna i międzykulturowa drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2018/2019 


Uchwała nr 29/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i drugiego stopnia na kierunku Pedagogika obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019 Uchwała nr 28/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów finansowych związanych z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego dr Tomasza Sosnowskiego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 


Uchwała nr 27/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów finansowych związanych z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego dr Alicji Korzenieckiej-Bondar na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego 


Uchwała nr 26/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Wniosku o Otwarcie Przewodu Doktorskiego mgr Agnieszki Katarzyny Siwińskiej pod opieką naukową dr hab. Hanny Żuraw 


Uchwała nr 25/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Chańko-Kraszewskiej nt. Modele i uwarunkowania (re)adaptacji kobiet do warunków izolacji więziennej i wyznaczenia promotora prof. dr hab. Marka Jerzego Konopczyńskiego oraz promotora pomocniczego dr Dorotę Kanarek-Lizik 


Uchwała nr 24/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego


Uchwała nr 23/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne - pierwszego i drugiego stopnia - na rok akademicki 2019/2020


Uchwała nr 22/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie powołania składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2018/2019


Uchwała nr 21/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów finansowych związanych z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego dr Beaty Miruckiej na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


Uchwała nr 20/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów finansowych związanych z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego dr Krzysztofa Sawickiego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu i. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Uchwała nr 19/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów finansowych związanych z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego dr Tomasza Bajkowskiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Uchwała nr 18/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zaopiniowania i wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra dla nauczyciela akademickiego dr hab. Urszuli Wróblewskiej


Uchwała nr 17/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zaopiniowania i wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca dr Emilii Żyłkiewicz-Płońskiej


Uchwała nr 16/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zaopiniowania i wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca dr Karola Konaszewskiego


Uchwała nr 15/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Wniosku o Otwarcie Przewodu Doktorskiego mgr Anny Chańko-Kraszewskiej pod opieką naukową prof. dr hab. Marka Jerzego Konopczyńskiego


Uchwała nr 14/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Bandach nt. Kompetencje do komunikacji międzykulturowej osób realizujących zadania w obszarze pracy socjalnej pod kierunkiem naukowym promotora dr hab. Mirosława Sobeckiego, prof. UwB i promotora pomocniczego dr Tomasza Sosnowskiego


Uchwała nr 13/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego mgr Danuty Narbut


Uchwała nr 12/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie kalkulacji określających średnią stawkę godzinową dla poszczególnych kierunków, poziomów i profili kształcenia stanowiących podstawę do ustalenia opłaty za potwierdzenie efektów uczenia się dla kierunków prowadzonych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii na podstawie wysokosci opłat wnoszonych przez polskich obywateli podejmujących studia na zasadach pełnej odpłatności na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019


Uchwała nr 11/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne wnoszone przez studentów podejmujących studia na kierunkach w językach obcych na zasadach pełnej odpłatności


Uchwała nr 10/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne za pełny cykl kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, ustaloną dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach pełnej odpłatności


Uchwała nr 9/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne za pełny cykl kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, ustaloną dla obywateli polskich podejmujących studia na zasadach pełnej odpłatności


Uchwała nr 8/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne za pełny cykl kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, ustaloną dla obywateli polskich oraz cudzoziemców


Uchwała nr 7/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie utworzenia specjalności Cultural Animation prowadzonej w języku angielskim na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2018/2019


Uchwała nr 6/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia : Zasad podziału Wydziału Pedagogiki i Psychologii  Uniwersytetu w Białymstoku dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi zwiazanych, służących rozwojowi młodych naukowców


Uchwała nr 5/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Józefy Ireny Szklanej-Berest nt. Postawy personelu medycznego oraz młodzieży kształcącej się w zakładach medycznych wobec osób starych w kontekście oceny jakości oferowanej osobom starym pomocy i opieki zdrowotnej i wyznaczenia promotora dr hab. Grażyny Bartkowiak, prof. AMW oraz promotora pomocniczego dr Joanny Szymanowskiej


Uchwała nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 2058 Senatu UwB z dnia 26.04.2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019


Uchwała nr 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019


Uchwała nr 2/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Wydziałowej  Komisji ds. Etyki Badań Naukowych


Uchwała nr 1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Danuty Narbut nt. Szkolnictwo polskie na Litwie w latach 1991-2011 pod kierunkiem naukowym promotora prof. dr hab. Rafała Piwowarskiego