Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Wydział / Fundusze Europejskie / Dostępne Podlaskie - szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego
Dostępne Podlaskie - szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego

Opis

Projekt „Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji min. 95 pracowników (K/M) jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, podniesienie kompetencji min. 51 koordynatorów (K/M) dostępności w zakresie zagadnień związanych z przestrzeganiem przez urząd zasad dostępności oraz wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 56 jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego w okresie do 31.10.2022 r.

Oferta projektu:

 1. Wsparcie szkoleniowe w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 2. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego – kompleksowy audyt i przegląd procedur
 3. Wsparcie szkoleniowe koordynatorów dostępności

Grupa docelowa:

 1. 56 jednostek samorządu terytorialnego,
 2. 162 pracowników samorządowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282): zatrudnionych w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim;
 3. za zgodą Instytucji Pośredniczącej inni niż w pkt.2 pracownicy samorządowi lub zatrudnieni w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty z zastrzeżeniem, że będzie skierowana do jednostek samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego oraz pracowników samorządowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Proces udziału w projekcie będzie dotyczył całej jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko jej pracowników. Jednostka samorządu terytorialnego będzie, więc musiała wziąć udział w kompleksowym wsparciu obejmującym zarówno audyt jak i szkolenia dla pracowników.

Podstawową funkcją strony internetowej projektu będzie możliwość rejestracji do projektu pracowników jednostek samorządu terytorialnego na szkolenie, które odbędzie się w danej miejscowości oraz jednostek samorządu terytorialnego na przeprowadzenie audytu dostępności i procedur za pomocą interaktywnego formularzu.

Po rejestracji na szkolenie z potencjalnymi UP skontaktuje się pracownik Lidera/Partnera, poprzez kontakt e-mailowy/telefoniczny – z uwzględnieniem procedur szyfrowania danych (RODO) potwierdzi on spełnienie wszystkich kryteriów formalnych. Uczestnicy na etapie rekrutacji dostarczają jedynie skany dokumentów rekrutacyjnych, a oryginały dostarczają na pierwsze szkolenie/wsparcie i przekazują je dla trenera i/lub pracownika wnioskodawcy/partnera. Dostarczenie dokumentów jest także możliwe osobiście do biura projektu lub korespondencyjnie na adresy wskazane na stronie www.

Kryteria dostępu: zgłoszenie jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem minimum 2 pracowników, którzy zostaną objęci wsparciem.

 

Termin naboru:

luty 2021 r. – maj 2021 r.

E-mail projektu: kontakt@dostepnepodlaskie.pl

 

Kryteria formalne:

 • jednostki samorządu terytorialnego (samorząd gminny lub powiatowy lub wojewódzki) z terenu województwa podlaskiego weryfikowane poprzez formularz rekrutacyjny podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania danej jednostki samorządu terytorialnego,
 • brak objęcia wsparciem w innych projektach dofinansowanych w ramach konkursu Dostępny Samorząd oraz w projekcie Samorząd bez barier, weryfikacja poprzez: oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania danej jednostki samorządu terytorialnego o niekorzystaniu przez nią z form wsparcia w ramach innych projektów.

Kryteria premiujące:

Weryfikacja nastąpi za pomocą oświadczenia składanego informacyjnie na etapie rekrutacji:

 • jednostki samorządu terytorialnego z terenów wiejskich (teren wiejski rozumiany jako DEGURBA3) +10 pkt.
 • jednostki samorządu terytorialnego , w której nie był do tej pory przeprowadzany audyt dostępności/procedur +10 pkt.
 • pracownik jednostki samorządu terytorialnego z terenów wiejskich +8pkt.
 • pracownik jednostki samorządu terytorialnego nie biorący dotychczas udziału w szkoleniach związanych z dostępnością/projektowaniem uniwersalnym +8pkt.

Kryteria  formalne mają charakter obowiązkowy, kryteria premiujące będą stosowane tylko w przypadku większej ilości osób chętnych na dane szkolenie (w danym dniu/miejscowości) niż planowana liczba miejsc oraz w przypadku większego zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego udziałem w projekcie. Kryteria premiujące wynikają z przeprowadzonej na etapie konstrukcji wniosku analizy grupy docelowej.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.02.2021 r. – 31.10.2022 r.

Efekty projektu:

 • Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 95
 • Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 56
 • Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 51

Lider projektu/Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: kontakt@dostepnepodlaskie.pl

 

Partner projektu:

Uniwersytet w Białystoku
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: k.kobosko@uwb.edu.pl

 

Wartość dofinansowania z UE:  2 088 000,00 zł

Strona projektu - https://dostepnepodlaskie.pl/

 

Planowany harmonogram wsparcia

Planowany harmonogram wsparcia.

Kontakt

Kontakt.

Dokumenty

Dokumenty.